Πρόσκληση διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της ΕΝΑΕ υπό ειδική διαχείριση

Πρόσκληση διενέργειας Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, ήτοι (2) πλωτών δεξαμενών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε." (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 239301000, ΑΦΜ 094004293), η οποία έχει υπαχθεί στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης (άρθρα 68 ΕΠ. του Ν 4307/2014)