Προσκλήσεις για συνελεύσεις των πιστωτών της υπό ειδική διαχείριση τελούσης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΜΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Προσκλήσεις της συνέλευσης των πιστωτών της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΜΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπό ειδική διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 8 του Ν. 4307/2014.