Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-03-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α'), για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων.