Πρόσκληση Διενέργειας Ανεξάρτητου Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού

Πρόσκληση Διενέργειας Ανεξάρτητου Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την πώληση του συνόλου του ενεργητικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.» (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 077207227000, Α.Φ.Μ. 099466810 Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), η οποία έχει υπαχθεί στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης (άρθρο 68 ΕΠ. ΤΟΥ Ν. 4307/2014)