Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Σεπ 19

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια μίας (1) ετήσιας άδειας για ένα χρήστη γραφιστικού προγράμματος Adobe Illustrator, μίας (1) ετήσιας άδειας για ένα χρήστη γραφιστικού προγράμματος Adobe InDesign και ενός (1) στατιστικού πακέτου για τρείς χρήστες (SPSS Statistics)

 

Σεπ 15

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε» που τέθηκε σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης των άρθρων 68 επ. του Ν. 4307/2014

Σεπ 15

Πρόσκληση της συνέλευσης των πιστωτών της εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ -ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.» υπό ειδική διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 8 ΤΟΥ Ν. 4307/2014

Σεπ 14

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) και της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.)

Σεπ 14

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση Τελωνείων

Σεπ 13

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης, αναγόμωσης και υδραυλικής δοκιμής των πυροσβεστήρων των κτιρίων της Α.Α.Δ.Ε.

Σεπ 08

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια 10 διπλωμάτων οδήγησης πέμπτης κατηγορίας για τα αυτοκινούμενα X/Rays των Τελωνείων Γ’ Πειραιά, Α΄Θεσ/κης, Κήπων, Κακαβιάς και Σερρών (δεν περιλαμβάνονται οι τιμές των σχετικών παράβολων)

Σεπ 08

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση των τμημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης

Σεπ 08

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

Σεπ 08

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση των τμημάτων της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης

Σεπ 07

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Α’ και Α’-Β’ Tάξης, (πλην Αττικής), της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)

Σεπ 07

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης της θέσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)

Σεπ 07

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ), της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Σεπ 07

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), καθώς και των Τμημάτων Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Σεπ 04

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Ι.α. του με αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ.  Α.Α.Δ.Ε. Α 1121886 ΕΞ 2017 (ΑΔΑ: 7ΙΟΖ46ΜΠ3Ζ-Μ2Τ) Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών της Α.Α.Δ.Ε.