Marine fuels

(The page is under construction)

BRIEF DESCRIPTION - RESPONSIBILITIES

1

The Directorate of Energy, Industrial and Chemical Products (Δ.Ε.Β.Χ.Π) of the General Chemical State Laboratory (GCSL) has been designated as the national competent authority for its proper implementation European Directive (EU) 2016/802 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the reduction of the sulphur content of certain liquid fuels».

The purpose of that directive is to reduce sulphur dioxide emissions resulting from the combustion of certain types of liquid fuels and thereby reduce their harmful effects on humans and the environment.

Ensuring the environmental and economic benefit resulting from the reduction of polluting emissions of ships, by implementing this directive, is a high priority for the European Union, which through the European Maritime Safety Agency EMSA  monitors and coordinates the efforts of its Member States.

2

Greece, as a member state, submits annually to the European Commission, through Δ.Ε.Β.Χ.Π., a reference report on inspections carried out over the territory and relating to Marine fuels.

The number of mandatory ship inspections as well as marine fuel sampling results from the Article 3 of regulatory decision 2015/253/EU and it is communicated in our country by EMSA to the authorities each year.

 

Hence the Δ.Ε.Β.Χ.Π., in cooperation with the Navigation Safety Directorate of the Minister of Maritime Affairs and Insular Policy coordinates and controls a network of sulfur inspectors which consists of both GCSL employees and by employees of the Hellenic Coast Guard – Hellenic Coast Guard Headquarters. ΑΚΤ.).

 

NETWORK OF SULFUR INSPECTORS ACROSS THE GREEK TERRITORY

3

As the national competent authority, Δ.Ε.Β.Χ.Π. is also responsible for:

  • Την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της εν λόγω Οδηγίας και των εκτελεστικών αποφάσεων αυτής.
  • Τη συλλογή και χρήση των στοιχείων που συγκεντρώνονται στα πλαίσια ελέγχου εφαρμογής της παρούσης, καθώς και των αποτελεσμάτων που αναγράφονται στις εκθέσεις εξέτασης των δειγμάτων αυτών από τα αρμόδια διαπιστευμένα εργαστήρια του Γ.Χ.Κ. για στατιστική επεξεργασία, προκειμένου να συντάξει την ετήσια έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  • Την υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έως τις 30 Ιουνίου  κάθε έτους, έκθεσης  σχετικά με την περιεκτικότητα σε θείο των υγρών καυσίμων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας  απόφασης και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν εντός της ελληνικής επικράτειας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
  • Την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής της παρούσης, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και τη λήψη μέτρων όπου απαιτείται.
  • Τη μέριμνα από κοινού με τη Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) για την εκπαίδευση και τη διαρκή επιμόρφωση των εξουσιοδοτημένων επιθεωρητών–S.
  • Την εξουσιοδότηση εκπαιδευμένων επιθεωρητών–S με την έκδοση υπηρεσιακών ταυτοτήτων για το σύνολο των επιθεωρητών-S. 
  • Την έκδοση οδηγιών-εγκυκλίων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. που αφορούν στον τρόπο δειγματοληψίας των καυσίμων πλοίων και στο συντονισμό των επιθεωρητών–S, καθώς και στην παροχή κατευθυντήριων οδηγιών προς τις Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ.
     

Στην παρακολούθηση και ορθή εφαρμογή της συγκεκριμένη Οδηγίας εμπλέκονται και άλλες διευθύνσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Τήρηση μητρώου αδειών εμπορίας αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων κατηγορίας Β1 (https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2023/12/B1-E-LICENSES-2023.12.pdf) αλλά και οι Τελωνειακές Αρχές (Βεβαίωση παράβασης κατά των προμηθευτών καυσίμων πλοίων σε περιπτώσεις παραβίασης των όρων εμπορίας κυκλοφορίας καυσίμων).

Η Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να υλοποιήσει με επιτυχία τους στόχους που της έχουν τεθεί από πλευράς Ε.Ε. πραγματοποιώντας πλήθος επιθεωρήσεων πλοίων καθώς και δειγματοληψιών ναυτιλιακών καυσίμων (πίνακας Ι).

 

TABLE I

 

1


Τα στοιχεία των επιθεωρήσεων καταχωρίζονται στην ενωσιακή βάση δεδομένων “THETIS-EU” από τους Επιθεωρητές Θείου, με στόχο την άμεση καταγραφή και ανταλλαγή πληροφοριών, σχετικά με τα αποτελέσματα των επιμέρους ελέγχων συμμόρφωσης σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/802.  Το ειδικό αυτό ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης και διαχείρισης πληροφοριών της Ένωσης, σχετικά με τους ελέγχους περιεκτικότητας καυσίμων πλοίων σε θείο, αναπτύχθηκε και λειτουργεί υπό την ευθύνη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη θάλασσα (EMSA).  Παρέχει ενδείξεις σχετικά με το βαθμό στον οποίο τα Κ-Μ αλλά και η ναυτιλιακή βιομηχανία της ΕΕ έχουν συμμορφωθεί με τους αυστηρότερους κανόνες και χρησιμοποιείται ως μέσο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των μέτρων επιβολής που εφαρμόζουν τα Κ-Μ της ΕΕ.


Η χώρα μας χρησιμοποιεί την ενωσιακή βάση δεδομένων “THETIS-EU” για την καταγραφή όλων των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων που διενεργούνται στην Ελληνική Επικράτεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα δείγματα καυσίμων που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια των εν λόγω επιθεωρήσεων αναλύονται στα διαπιστευμένα εργαστήρια καυσίμων του Γ.Χ.Κ. στον Πειραιά και την Θεσσαλονίκη. 

The % percentage of samples of marine fuels that are outside the permissible limits in sulfur content, resulting in the imposition of penalties by the local competent port authorities, ranges from 2-5%. This low percentage indicates compliance of ships and shipowners with the requirements of Directive (EU) 2016/802.

3
 For more information on legislation, circulars etc click here.