Καύσιμα Ναυτιλίας

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1

Η Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων (Δ.Ε.Β.Χ.Π.) του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) έχει οριστεί ως η Εθνική Αρμόδια Αρχή για την ορθή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ) 2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 «σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο».

Σκοπός της εν λόγω Οδηγίας είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου οι οποίες οφείλονται στην καύση ορισμένων τύπων υγρών καυσίμων και, ως εκ τούτου η μείωση των επιβλαβών συνεπειών αυτών στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. 

Η εξασφάλιση του περιβαλλοντικού και οικονομικού οφέλους που προκύπτει από τη μείωση των ρυπογόνων εκπομπών των πλοίων, εφαρμόζοντας την Οδηγία αυτή, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα EMSA (European Maritime Safety Agency) παρακολουθεί και συντονίζει τις προσπάθειες των Κρατών – Μελών της.

2Η Ελλάδα, ως Κ – Μ, υποβάλει κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Δ.Ε.Β.Χ.Π., έκθεση αναφοράς σχετικά με τις επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται ανά την Επικράτεια και αφορούν σε ναυτιλιακά καύσιμα.

Ο αριθμός των υποχρεωτικών επιθεωρήσεων πλοίων καθώς και των δειγματοληψιών ναυτιλιακών καυσίμων προκύπτει από το Άρθρο 3 της Κανονιστικής Απόφασης 2015/253/ΕΕ και γνωστοποιείται στη χώρα μας από τον EMSA στις αρχές
κάθε έτους.

 

Ως εκ τούτου, η Δ.Ε.Β.Χ.Π., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συντονίζει και ελέγχει δίκτυο επιθεωρητών θείου το οποίο αποτελείται τόσο από υπαλλήλους του Γ.Χ.Κ. όσο και από υπαλλήλους του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Α.Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ.).

 

ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΘΕΙΟΥ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

3


Ως Εθνική Αρμόδια Αρχή, η Δ.Ε.Β.Χ.Π. είναι επίσης υπεύθυνη για:

  • Την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της εν λόγω Οδηγίας και των εκτελεστικών αποφάσεων αυτής.
  • Τη συλλογή και χρήση των στοιχείων που συγκεντρώνονται στα πλαίσια ελέγχου εφαρμογής της παρούσης, καθώς και των αποτελεσμάτων που αναγράφονται στις εκθέσεις εξέτασης των δειγμάτων αυτών από τα αρμόδια διαπιστευμένα εργαστήρια του Γ.Χ.Κ. για στατιστική επεξεργασία, προκειμένου να συντάξει την ετήσια έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  • Την υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έως τις 30 Ιουνίου  κάθε έτους, έκθεσης  σχετικά με την περιεκτικότητα σε θείο των υγρών καυσίμων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας  απόφασης και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν εντός της ελληνικής επικράτειας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
  • Την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής της παρούσης, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και τη λήψη μέτρων όπου απαιτείται.
  • Τη μέριμνα από κοινού με τη Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) για την εκπαίδευση και τη διαρκή επιμόρφωση των εξουσιοδοτημένων επιθεωρητών–S.
  • Την εξουσιοδότηση εκπαιδευμένων επιθεωρητών–S με την έκδοση υπηρεσιακών ταυτοτήτων για το σύνολο των επιθεωρητών-S. 
  • Την έκδοση οδηγιών-εγκυκλίων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. που αφορούν στον τρόπο δειγματοληψίας των καυσίμων πλοίων και στο συντονισμό των επιθεωρητών–S, καθώς και στην παροχή κατευθυντήριων οδηγιών προς τις Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ.
     

Στην παρακολούθηση και ορθή εφαρμογή της συγκεκριμένη Οδηγίας εμπλέκονται και άλλες διευθύνσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Τήρηση μητρώου αδειών εμπορίας αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων κατηγορίας Β1 (https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2023/12/B1-E-LICENSES-2023.12.pdf) αλλά και οι Τελωνειακές Αρχές (Βεβαίωση παράβασης κατά των προμηθευτών καυσίμων πλοίων σε περιπτώσεις παραβίασης των όρων εμπορίας κυκλοφορίας καυσίμων).

Η Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να υλοποιήσει με επιτυχία τους στόχους που της έχουν τεθεί από πλευράς Ε.Ε. πραγματοποιώντας πλήθος επιθεωρήσεων πλοίων καθώς και δειγματοληψιών ναυτιλιακών καυσίμων (πίνακας Ι).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

1


Τα στοιχεία των επιθεωρήσεων καταχωρίζονται στην ενωσιακή βάση δεδομένων “THETIS-EU” από τους Επιθεωρητές Θείου, με στόχο την άμεση καταγραφή και ανταλλαγή πληροφοριών, σχετικά με τα αποτελέσματα των επιμέρους ελέγχων συμμόρφωσης σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/802.  Το ειδικό αυτό ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης και διαχείρισης πληροφοριών της Ένωσης, σχετικά με τους ελέγχους περιεκτικότητας καυσίμων πλοίων σε θείο, αναπτύχθηκε και λειτουργεί υπό την ευθύνη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη θάλασσα (EMSA).  Παρέχει ενδείξεις σχετικά με το βαθμό στον οποίο τα Κ-Μ αλλά και η ναυτιλιακή βιομηχανία της ΕΕ έχουν συμμορφωθεί με τους αυστηρότερους κανόνες και χρησιμοποιείται ως μέσο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των μέτρων επιβολής που εφαρμόζουν τα Κ-Μ της ΕΕ.


Η χώρα μας χρησιμοποιεί την ενωσιακή βάση δεδομένων “THETIS-EU” για την καταγραφή όλων των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων που διενεργούνται στην Ελληνική Επικράτεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα δείγματα καυσίμων που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια των εν λόγω επιθεωρήσεων αναλύονται στα διαπιστευμένα εργαστήρια καυσίμων του Γ.Χ.Κ. στον Πειραιά και την Θεσσαλονίκη. 


Το % ποσοστό των δειγμάτων που βρίσκονται εκτός των επιτρεπόμενων ορίων σε περιεκτικότητα θείου, με αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων από τις κατά τόπους αρμόδιες Λιμενικές Αρχές, κυμαίνεται σε ποσοστό 2-5%. Το χαμηλό ποσοστό υποδηλώνει τη συμμόρφωση πλοίων και πλοιοκτητών ως προς τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ) 2016/802.

3
 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία, εγκυκλίους κλπ πατήστε εδώ.