Ξέπλυμα Χρήματος

Με το νόμο 4557/2018 ο οποίος καταργεί το νόμο 3691/2008 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία των: 


α) εξωτερικών λογιστών-φοροτεχνικών και των νομικών πρόσωπων παροχής λογιστικών-φοροτεχνικών υπηρεσιών, καθώς και των ιδιωτών ελεγκτών,
β)  μεσιτών ακινήτων και
γ)  εμπόρων και εκπλειστηριαστών αγαθών μεγάλης αξίας 

 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF) είναι διεθνής οργανισμός που συστάθηκε με στόχο την υιοθέτηση προτύπων και την προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής νομικών, ρυθμιστικών και επιχειρησιακών μέτρων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλων σχετικών απειλών κατά της ακεραιότητας του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος.

Η FATF έχει αναπτύξει Συστάσεις που αναγνωρίζονται ως διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής. 

Παράλληλα, η FATF παρακολουθεί την πρόοδο των χωρών σχετικά με την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων, επικαιροποιεί τις τεχνικές και τα αντίμετρα που εφαρμόζονται κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και εργάζεται για τον εντοπισμό των αδυναμιών σε εθνικό επίπεδο με στόχο την προστασία του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος.