Κατηγορίες εισοδήματος και φορολογία εισοδήματος στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τον ΚΦΕ φορολογούνται οι ακόλουθες κατηγορίες εισοδήματος:
α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, που φορολογείται με την ακόλουθη κλίμακα:

 

Κλίμακα Εισοδήματος (ευρώ)

Μισθοί, Συντάξεις, Επιχειρηματική Δραστηριότητα

Φορολογικός Συντελεστής

0

-

10.000

9%

10.001

-

20.000

22%

20.001

-

30.000

28%

30.001

-

40.000

36%

40.001

 

44%

 

        
                             

 

 

 

 

 

 

 

Σημαντική σημείωση! Οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) απαλλάσσονται από τον φόρο (παρ. 2, περ. ε, άρθρο 14 ΚΦΕ). Λοιπές απαλλαγές για μισθούς και συντάξεις προβλέπονται στο άρθρο 14 ΚΦΕ.
Σημαντική σημείωση! Ο φόρος που προκύπτει για το εισόδημα από μισθούς και συντάξεις μειώνεται κατά το ποσό των 777 ευρώ για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα. Η μείωση αυξάνεται για τους φορολογούμενους με εξαρτώμενα τέκνα, ανάλογα με τον αριθμό τους και μειώνεται για όλους τους φορολογούμενους, αντιστρόφως ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός τους, εφόσον αυτό υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ (άρθρο 16 ΚΦΕ).

β) εισόδημα (κέρδη) από επιχειρηματική δραστηριότητα, το οποίο αφού προστεθεί σε τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων.

γ) εισόδημα από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, ακίνητη περιουσία), που φορολογείται:

i. με τους κατωτέρω κατά περίπτωση συντελεστές για τα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα

Εισόδημα από

Φορολογικός

Συντελεστής

Μερίσματα

5%

Τόκοι

15%

Δικαιώματα

20%

 

 

 

 

 

ii. με την ακόλουθη κλίμακα για το εισόδημα από ακίνητα

        

Κλιμάκια εισοδήματος από  ακίνητη περιουσία

(ευρώ)

Φορολογικός

Συντελεστής

0

-

12.000

15%

12.001

-

35.000

35%

35.001

 

45%

         

 

 

 

 

 

δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (π.χ. μετοχές, μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρείες, κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια ή εταιρικά ομόλογα, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα) που φορολογείται με τον κατωτέρω συντελεστή

 

Εισόδημα από  υπεραξία

μεταβίβασης κεφαλαίου

Φορολογικός

Συντελεστής

15%

 

 

 

 

 

Σημαντική σημείωση! Η φορολόγηση του εισοδήματος από υπεραξία μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας είναι σε αναστολή μέχρι 31.12.2024 (παρ. 33 άρθρου 72 ΚΦΕ).

Εναλλακτική ελάχιστη φορολογία με βάση τεκμαρτό εισόδημα 
Ο φορολογούμενος που υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβάλλεται σε εναλλακτική ελάχιστη φορολογία όταν το τεκμαρτό εισόδημά του είναι υψηλότερο από το συνολικό εισόδημά του. Το τεκμαρτό εισόδημα υπολογίζεται με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογούμενου και των εξαρτώμενων μελών του (άρθρα 30-34 ΚΦΕ).