Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας (Ε9 - ΕΝΦΙΑ)

Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9)

Ο κάτοικος εξωτερικού, όπως ακριβώς και ο κάτοικος Ελλάδος, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9):


•    για κάθε απόκτηση ή άλλη μεταβολή στην ακίνητη περιουσία του που βρίσκεται στην Ελλάδα
•    μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την ημέρα της απόκτησης ή της μεταβολής
•    μέσω της ψηφιακής πύλης «myAADE» στη διαδρομή «Εφαρμογές», «Φορολογικές Υπηρεσίες», «Ακίνητα», «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ»

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση απόκτησης ακινήτου με κληρονομική διαδοχή, για την οποία η δήλωση Ε9 υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομιάς.

Αυτόματη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9)

•    Από 07/07/2023, στις περιπτώσεις που η δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «myPROPERTY» σύμφωνα με την  περ. α της παρ. 1 Α της Α. 1110/2022 Απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ., δημιουργείται αυτόματα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) Περιουσιολογίου Ακινήτων δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) των συμβαλλομένων με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας αυτών.
•    Από 31/01/2024, στις περιπτώσεις που οι δηλώσεις  φόρου γονικής παροχής και δωρεάς  υποβάλλονται  ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «myPROPERTY» και αφορούν συμβόλαια με τα οποία μεταβιβάζεται το 100% πλήρους κυριότητας από έναν δωρητή/γονέα σε έναν δωρεοδόχο/τέκνο, σύμφωνα με την  Α.1015/2024 Απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ., δημιουργείται αυτόματα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) Περιουσιολογίου Ακινήτων δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) των συμβαλλομένων με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας αυτών.
 
Οι συμβαλλόμενοι ενημερώνονται γι’ αυτό με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα από αυτούς ηλεκτρονική διεύθυνση.
Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους συμβαλλόμενους αποστέλλεται και σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αυτόματη δημιουργία δήλωσης στοιχείων ακινήτων λόγω τεχνικής ή άλλης αδυναμίας σύζευξης των στοιχείων των ακινήτων ή όταν ο συμβαλλόμενος έχει ήδη  υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων για το  ίδιο ακίνητο πριν την αυτόματη δημιουργία της. 
 

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)
Υπολογισμός φόρου

Από τα στοιχεία των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) που υποβάλλονται, υπολογίζεται κατ’ έτος ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για τα ακίνητα που υπάρχουν στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. 


O φορολογούμενος μπορεί να ενημερωθεί για την έκδοση δήλωσης ΕΝΦΙΑ/πράξης προσδιορισμού φόρου μέσω της ψηφιακής πύλης «myAAADE» (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές / Φορολογικές Υπηρεσίες / Ακίνητα / Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς του, ενώ παράλληλα, αποστέλλεται και σχετικό ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)  στη δηλωθείσα από αυτόν ηλεκτρονική διεύθυνση.

Καταβολή φόρου 

Ο φόρος καταβάλλεται σε έως δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ευρώ. Η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου του επόμενου έτους

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ 

Στην περίπτωση που φορολογούμενος /κάτοικος εξωτερικού επιθυμεί να μεταβιβάσει ακίνητό του, υποχρεούται να προσκομίσει στον συμβολαιογράφο πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, το οποίο εκδίδεται: 


•    διαδικτυακά μέσω της ψηφιακής πύλης «myAADE» (myaade.gov.gr), στη διαδρομή «Εφαρμογές», «Φορολογικές Υπηρεσίες», «Ακίνητα», «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ», χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς του κωδικούς,
•     κατ’ εξαίρεση, από την αρμόδια ΔΟΥ, όταν αφορά αποβιώσαντες. Σε αυτήν την περίπτωση η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» η οποία είναι διαθέσιμη  μέσω της ψηφιακής πύλης «myAADE» (myaade.gov.gr)

(σχετικά με το Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ βλ. το άρθρο 54Α του ν. 4987/2022  και τις Α. 1085/2023 - Β΄3617 & Α. 1054/2022 Β΄2154 αποφάσεις Διοικητή ΑΑΔΕ).