Μεταφορά φορολογικής κατοικίας από την Ελλάδα στο εξωτερικό

Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας
Ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας που μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στο εξωτερικό οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης και, εφόσον απαιτείται, έγγραφη δήλωση για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου του στην Ελλάδα. Τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης. Η φορολογική διοίκηση υποχρεούται να αποφανθεί σχετικά με την πληρότητα και επάρκεια του φακέλου εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών (ΠΟΛ.1201/2017 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ). Αιτήσεις και δικαιολογητικά με τη διαδικασία αυτή, παραλαμβάνονται το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης και εξετάζονται, ισχύουσας ωστόσο της δυνατότητας της ΔΟΥ να αποφανθεί εντός δύο (2) μηνών.

Υποβολή αίτησης για μεταβολή της φορολογικής του κατοικίας
Οι αιτήσεις μεταβολής φορολογικής κατοικίας, όπως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται είτε με αποστολή αιτήματος μέσω της πλατφόρμας “Τα Αιτήματά μου” στην ψηφιακή πύλη myAADE (myAADE.gov.gr), είτε με αποστολή με φυσικό φάκελο, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Είναι, επίσης, δυνατή η κατάθεση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών και στο πρωτόκολλο της αρμόδιας υπηρεσίας  της φορολογικής διοίκησης.