Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης

Σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου, η Φορολογική Διοίκηση κοινοποιεί στον φορολογούμενο σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου καθώς και τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου και τον προσωρινό προσδιορισμό προστίμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 28 και 62 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4987/2022). Ο φορολογούμενος δύναται να ζητά να λαμβάνει αντίγραφα των εγγράφων, στα οποία βασίζεται ο προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου και ο προσωρινός προσδιορισμός προστίμου και έχει το δικαίωμα να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του εντός είκοσι (20) ημερών, προκειμένου αυτές να αξιολογηθούν κατά τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης ελέγχου.