Φορολόγηση εισοδήματος κατοίκων εξωτερικού στην Ελλάδα (ΦΠ)

Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού υπόκεινται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά τους που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος (άρθρο 3 ΚΦΕ). Όταν φορολογικός κάτοικος άλλου κράτους (κάτοικος αλλοδαπής) λαμβάνει εισόδημα από την Ελλάδα, και υφίσταται Σύμβαση για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ) εν ισχύ μεταξύ της Ελλάδας και αυτού του άλλου κράτους, το εισόδημα αυτό φορολογείται βάσει των διατάξεων της αντίστοιχης ΣΑΔΦΕ. Τα κείμενα του δικτύου των ΣΑΔΦΕ που διατηρεί η Ελλάδα με άλλα κράτη (στα Ελληνικά, Αγγλικά ή Γαλλικά) μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ.
Προκειμένου να εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις της ΣΑΔΦΕ, ο φορολογούμενος θα πρέπει να προσκομίσει Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας από τη χώρα κατοικίας του.  
 

Εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα

Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή είναι κάθε εισόδημα πηγής Ελλάδας και ιδίως (παρ. 1, άρθρο 5 ΚΦΕ):

α) το εισόδημα από μισθωτή εργασία που ασκείται στην ημεδαπή, καθώς και το εισόδημα από μισθωτή εργασία που ασκείται στην αλλοδαπή και καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο,

β) το εισόδημα από συντάξεις που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο, από ημεδαπό κύριο και επικουρικό φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, καθώς και από επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο στην Ελλάδα,

γ) το εισόδημα από υπηρεσίες διοίκησης, συμβουλευτικές και τεχνικές που παρέχονται στην ημεδαπή, μέσω μόνιμης εγκατάστασης,

δ) το εισόδημα από καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες που παρέχονται στην ημεδαπή,

ε) το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται στην ημεδαπή, μέσω μόνιμης εγκατάστασης,

στ) το εισόδημα από τη μεταβίβαση παγίων περιουσιακών στοιχείων από αλλοδαπό που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην ημεδαπή,

ζ) το εισόδημα από ακίνητη περιουσία και το εισόδημα από λοιπά δικαιώματα που προκύπτουν από την ακίνητη περιουσία, εφόσον τα ακίνητα βρίσκονται στην ημεδαπή,

η) το εισόδημα από την πώληση ακίνητης περιουσίας, η οποία βρίσκεται στην ημεδαπή,

θ) το εισόδημα από την πώληση ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων ή ποσοστών συμμετοχής, μετοχών, εισηγμένων ή μη ομολόγων και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, εφόσον οι παραπάνω τίτλοι έχουν εκδοθεί από ημεδαπή επιχείρηση,

ι) το εισόδημα από μερίσματα ή λοιπά διανεμόμενα ποσά από νομικό πρόσωπο που έχει τη φορολογική του κατοικία στην ημεδαπή,

ια) το εισόδημα από μερίσματα ή λοιπά διανεμόμενα ποσά από τις νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην ημεδαπή,

ιβ) το εισόδημα από τόκους καταβληθέντες ή πιστωθέντες που οφείλονται από φορολογικό κάτοικο Ελλάδας ή αλλοδαπής μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην ημεδαπή,

ιγ) το εισόδημα από δικαιώματα που πιστώνεται ή καταβάλλεται από φορολογικό κάτοικο ημεδαπής ή αλλοδαπής μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην ημεδαπή.

Φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην Ελλάδα

Τα εισοδήματα που προκύπτουν στην Ελλάδα φορολογούνται ανά κατηγορία εισοδήματος με τον ίδιο τρόπο είτε αποκτώνται από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας είτε από φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού. 


Σημαντική σημείωση! Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα δεν δικαιούνται τις μειώσεις φόρου για το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, εκτός εάν: α) διατηρούν τη φορολογική τους κατοικία σε άλλο κράτος - μέλος της ΕΕ ή του Ε.Ο.Χ. και τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) του παγκόσμιου εισοδήματος τους αποκτάται στην Ελλάδα ή 
β) αποδεικνύουν ότι το φορολογητέο εισόδημα τους είναι τόσο χαμηλό ώστε θα δικαιούνταν της μείωσης του φόρου δυνάμει της φορολογικής νομοθεσίας του κράτους της κατοικίας τους (άρθρο 20 ΚΦΕ). 

Η απαλλαγή από τον φόρο των μισθών, των συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), ισχύει και για τους φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού.

Σημαντική σημείωση! Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού υποβάλλονται σε εναλλακτική ελάχιστη φορολογία, μόνον για το τεκμαρτό εισόδημά τους που υπολογίζεται με βάση τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και μόνον εφόσον αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα (π.χ. εάν φορολογικός κάτοικος εξωτερικού αποκτά εισόδημα από τόκους καταθέσεων στην Ελλάδα και προβαίνει στην αγορά ακινήτου). Δεν υποβάλλονται σε εναλλακτική ελάχιστη φορολογία για το τεκμαρτό εισόδημά τους που υπολογίζεται με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης (άρθρο 33 ΚΦΕ).