Διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού

Εάν ένα πρόσωπο θεωρεί ότι οι ενέργειες ενός ή και των δύο Συμβαλλομένων Κρατών έχουν ή θα έχουν γι’ αυτό ως αποτέλεσμα την επιβολή φορολογίας, η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της εφαρμοστέας ΣΑΔΦΕ, μπορεί, ανεξάρτητα από τα μέσα θεραπείας που προβλέπονται από την εσωτερική νομοθεσία των Συμβαλλόμενων Κρατών, να θέσει την υπόθεσή του υπόψη της αρμόδιας αρχής του Κράτους κατοικίας, σε περίπτωση που η εφαρμοστέα ΣΑΔΦΕ δεν προβλέπει δικαίωμα υποβολής του αιτήματος ΔΑΔ και στα δυο κράτη. Δείτε τη σχετική απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ εδώ.