Φορολόγηση εισοδήματος κατοίκων Ελλάδας που προκύπτει στην αλλοδαπή (ΦΠ)

Ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημα του που αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος, δηλαδή για το φορολογητέο εισόδημα του που προκύπτει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή (άρθρο 3 ΚΦΕ). Εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή είναι κάθε εισόδημα που δεν προκύπτει στην ημεδαπή (άρθρο 5 ΚΦΕ). 

Όταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδος λαμβάνει εισόδημα που προκύπτει σε άλλο κράτος και υφίσταται Σύμβαση για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ), εν ισχύ μεταξύ Ελλάδας και αυτού του άλλου κράτους, το εισόδημα αυτό φορολογείται βάσει των διατάξεων της αντίστοιχης ΣΑΔΦΕ, με την προϋπόθεση ότι ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδος έχει προσκομίσει στην αλλοδαπή φορολογική αρχή Πιστοποιητικό φορολογικής Κατοικίας (ΠΦΚ), το οποίο έχει εκδώσει μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία / Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (εναλλακτικά μέσα από τον ιστότοπο της ΑΑΔΕ εδώ).

Πίστωση φόρου αλλοδαπής-Αποφυγή διπλής φορολογίας
Για το εισόδημα όλων των κατηγοριών (από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική/αγροτική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου), που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, από φορολογικό κάτοικο Ελλάδας, ο καταβλητέος φόρος εισοδήματος (ημεδαπής) όσον αφορά στο εν λόγω εισόδημα, μειώνεται κατά το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για αυτό το εισόδημα. Η μείωση του φόρου εισοδήματος για το εισόδημα αλλοδαπής δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα (άρθρο 9 ΚΦΕ).  Ο περιορισμός της πίστωσης του φόρου αλλοδαπής μέχρι το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα ισχύει σε κάθε περίπτωση που έχει δικαίωμα να φορολογήσει και η αλλοδαπή χώρα και η Ελλάδα είτε προβλέπεται με βάση τις ΣΑΔΦΕ να φορολογήσουν και οι δύο χώρες είτε δεν υπάρχει σύμβαση με τη χώρα προέλευσης του εισοδήματος.