Κατάλογος εντύπων

Φορολογικά έντυπα

Νέα έντυπα σε επεξεργάσιμη μορφή pdf

 

Αιτήσεις    
Α010 Αίτηση  
Α110 Αίτηση Μητρώου  
Α100 Αίτηση για χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής  
Α200 Αίτηση απόδοσης τελών χαρτοσήμου  
ΦΠΑ300 Αίτηση αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα  
ΦΠΑ300 ΣΚ Συμπληρωματική κατάσταση αδιάθετων ακινήτων  
ΦΠΑ301 Αίτηση επιστροφής ΦΠΑ ή ανάκλησής της  
ΦΠΑ302 Αίτηση διαγραφής – επιστροφής λόγω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ  
ΦΠΑ303 Αίτηση έγκρισης απαλλαγής από το ΦΠΑ με χρήση Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής και χορήγησης ορίου απαλλαγής  
Α501 Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ  
Α502 Αίτηση για τη χορήγηση απαλλαγής από τον ΕΦΑ  
     
Δηλώσεις    
Δ210 Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολής ατομικών στοιχείων  
Δ211 Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης  
Δ212 Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και TBE υπηρεσιών  
Δ213 Δήλωση απενεργοποίησης ΑΦΜ  
ΦΠΑ304 Δήλωση - Αίτηση και Αναλυτική Κατάσταση Δικαιολογητικών για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ  
ΦΠΑ305 Ειδικό έντυπο απεικόνισης προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής  
ΦΠΑ306 Ειδικό έντυπο απεικόνισης απολογιστικού κόστους οικοδομής  
Ε411 Δήλωση ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση/υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας (ανείσπρακτα ενοίκια)  
Δ500 Αίτηση - Δήλωση για τη χορήγηση απαλλαγής, έκπτωσης ή για την επανεκκαθάριστη του ΕΝΦΙΑ  
Δ600 Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων  
Δ601 Δήλωση απόδοσης συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων  
Δ602 Δήλωση απόδοσης ειδικού φόρου πολυτελείας  
Δ603 Δήλωση απόδοσης ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων  
Δ604 Δήλωση απόδοσης τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας  
Δ605 Δήλωση απόδοσης τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση  
Δ606 Δήλωση απογραφής ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών  
Δ620 Δήλωση ακινησίας αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας  
  Δήλωση απόδοσης φόρου διαμονής  
  Δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους  
     

ΕΝΤΥΠΑ ΜΗΤΡΩΟΥ

 

 

Μ12

Δήλωση πωλήσεων από απόσταση και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών (έως και 30-06-2021)

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΠΟΛ. 1113/2013

Δήλωση έναρξης εργασιών κοινοτικών υποκειμένων χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα/Declaration of commencement of activity for taxable persons without establishment in Greece (Αρχείο Word)

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΠΟΛ. 1153/2016

Δήλωση μεταβολής – διακοπής/παύσης από μη εγκατεστημένους στην Ελλάδα αλλά σε άλλα κράτη-μέλη/Statement for de-registration and declaration of changes for non-established EU taxable persons (Αρχείο Word)

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι,
Α. 1152/2022
Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ/ έναρξης εργασιών υποκείμενων χωρίς εγκατάσταση στην Ε.Ε. για την εγγραφή στο ενωσιακό καθεστώς (OSS)  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ,
Α. 1152/2022
Δήλωση μεταβολής - διακοπής εργασιών υποκείμενων χωρίς εγκατάσταση στην Ε.Ε. για την εγγραφή στο ενωσιακό καθεστώς (OSS)  
 
 

ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 

Ε1

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος

 

Ε2

Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων

 

Ε3            

Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα

 
Ε3   Κατ.Φορ.Αν.

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης

 
Πράξη Προσδιορισμού Φόρου Πράξη (διοικητικού/διορθωτικού) προσδιορισμού φόρου  

Ν

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων άρθρου 45 ν.4172/2013

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1036/2015 Έντυπο εφαρμογής του άρθρου 63 του ν.4172/2013 για τα ενδοομιλικά μερίσματα  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1036/2015 Έντυπο εφαρμογής του άρθρου 63 του ν.4172/2013 για τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1, A.1100.19               

Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων από Μερίσματα

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2, A.1100.19               

Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων από Τόκους

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α3, A.1100.19     

Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων από Δικαιώματα

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, A.1099.19     

Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1, A.1101.19      Δήλωση Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων σε αμοιβές από Επιχειρηματική Δραστηριότητα  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2, A.1101.19   
 
Δήλωση Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων σε αμοιβές από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Δικηγόρων  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α.1138/2022 Δήλωση αυτοτελούς φορολόγησης παρ. 6 άρθρου 8 ν.3299/2004  

E454

Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 81 ν. 2238/1994)

 

Ε286

Δήλωση απόδοσης φόρου εισοδήματος τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ στις αποζημιώσεις απολυομένων ή των εξερχόμενων της υπηρεσίας μισθωτών κλπ. παρ.1 αρθρ. 14 ν. 2238/1994

 

Ε16

Δήλωση κατοχής μηχανημάτων έργων

 

Φ01.042

Δήλωση Βεβαίωσης Αποδοχών  

Φ01.043

Βεβαίωση Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα  

Φ01.044

Βεβαίωση Εισοδήματος από τόκους (εκτός τραπεζικών καταθέσεων), Μερίσματα Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο και Δικαιώματα  

Κωδικοποίηση

Ηλεκτρονικό αρχείο αποδοχών  
Έντυπο 233 Δήλωση φόρου πλοίου με ελληνική σημαία, που φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.27/1975  
Έντυπο 569 Δήλωση φόρου πλοίου με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην ελληνικής, που φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.27/1975  
Έντυπο 567 Δήλωση φόρου πλοίου με ελληνική σημαία, που φορολογούνται σύμφωνα με το αρθ. 13 του Ν.Δ. 2687/1953 και με τις διατάξεις του Ν.27/1975  
Έντυπο 566 Δήλωση φόρου πλοίου με ξένη σημαία, που φορολογούνται σύμφωνα με το αρθ. 13 του Ν.Δ. 2687/1953 και με τις διατάξεις του Ν.27/1975  
Έντυπο Α Δήλωση καταβολής τέλους εκμετάλλευσης αλιευτικών πλοίων (Α/Κ)  
Έντυπο Ρ Δήλωση καταβολής τέλους εκμετάλλευσης ρυμουλκών πλοίων (Ρ/Κ)  
Υπόδειγμα 1 A.1201/2020 Υπεύθυνη δήλωση για ρυμουλκά πλοία  
Υπόδειγμα 2 A.1201/2020 Κατάσταση ρυμουλκών πλοίων  
Υπόδειγμα 3 A.1192/2021 Πιστοποιητικό αργίας αλιευτικών πλοίων  
Υπόδειγμα 1 Α.1027/2021    Δήλωση φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας που νηολογούνται με ελληνική σημαία μετά την έναρξη ισχύος του ν.27/1975 και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, όπως ισχύει μετά την προσθήκη του άρθρου 26β με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.4646/2019  
Υπόδειγμα 2 Α.1027/2021     Δήλωση φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας που νηολογούνται με ελληνική σημαία μετά την έναρξη ισχύος του ν.27/1975 και φορολογούνται σύμφωνα  αφενός με τις διατάξεις του νόμου αυτού, όπως ισχύει μετά την προσθήκη του άρθρου 26β με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.4646/2019 και αφετέρου τις εγκριτικές πράξεις νηολόγησης με βάση το άρθρο 13 του ν.δ. 2687/1953   
Υπόδειγμα 3 Α.1027/2021     Δήλωση φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας με ξένη σημαία που διαχειρίζονται ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν.27/1975 και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις εγκριτικές πράξεις νηολόγησης πλοίων με βάση το άρθρο 13 του ν.δ. 2687/1953  
Υπόδειγμα 4 Α.1027/2021     Δήλωση φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας με σημαία ΕΕ και ΕΟΧ πλην της ελληνικής και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26α του ν.27/1975  
Υπόδειγμα I Α.1102/2023      Δήλωση φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν.27/1975 με ελληνική σημαία (άρθρο 17 του ν. 27/1975)  
Υπόδειγμα II Α.1102/2023     Δήλωση φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν.27/1975 με σημαία ΕΕ και ΕΟΧ πλην της ελληνικής (άρθρα 17 και 26α του ν. 27/1975)  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, A.1049/2023   Κατάσταση πλοίων κατά την 1η Ιανουαρίου  
Υπόδειγμα Ι A.1122/2023 Δήλωση φόρου πλοίου πρώτης κατηγορίας  
Υπόδειγμα ΙΙ A.1122/2023 Δήλωση φόρου πλοίου δεύτερης κατηγορίας  
Υπόδειγμα 1α Α.1175/2023    Δήλωση απόδοσης φόρου 5% της παρ. 5 του άρθρου 43 του ν.4111/2013  
Υπόδειγμα 1β Α.1175/2023    Δήλωση απόδοσης φόρου 10% της παρ. 5 του άρθρου 43 του ν.4111/2013  
Υπόδειγμα 2 Α.1175/2023    Βεβαίωση ημεδαπής επιχείρησης  
Υπόδειγμα 3 Α.1175/2023    Βεβαίωση αλλοδαπής επιχείρησης  
Υπόδειγμα 4 Α.1175/2023    Βεβαίωση επιχείρησης χαρτοφυλακίου  
Υπόδειγμα 5 Α.1175/2023   Βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής  
Υπόδειγμα 6 Α.1175/2023    Βεβαίωση τράπεζας   
Υπόδειγμα A.1069/2023 Δήλωση Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης (Π.Σ.Α.) του άρθρου 114 του ν.5007/2022  

 

 

ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 
Ε9

Δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9)

 
ΕΦΑ 2017 & ΕΠ.

Δήλωση Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2017 & επομένων

 
ΕΦΑ 2016

Δήλωση Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2016

 
ΕΦΑ 2015

Δήλωση Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2015

 
ΕΦΑ 2014

Δήλωση Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2014

 
ΕΦΑ 2013

Δήλωση Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2013

 
ΕΦΑ 2012

Δήλωση Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2012

 
ΕΦΑ 2011

Δήλωση Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2011

 
ΕΦΑ 2010

Δήλωση Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2010

 
ΦΑΠ 2013 ΝΠ

Δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων έτους 2013

 
ΦΑΠ 2012 ΝΠ

Δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων έτους 2012

 
ΦΑΠ 2011 ΝΠ

Δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων έτους 2011

 
ΕΤΑΚ 2009 ΝΠ

Δήλωση Ενιαίου Τέλους Ακινήτων Νομικών Προσώπων έτους 2009

 
ΕΤΑΚ 2009 ΝΠ ΞΕΝ/ΚΩΝ

Δήλωση Ενιαίου Τέλους Ακινήτων Νομικών Προσώπων έτους 2009. Μόνο για Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

 
ΕΤΑΚ 2008 ΝΠ

Δήλωση Ενιαίου Τέλους Ακινήτων Νομικών Προσώπων έτους 2008

 
ΦΜΑΠ 2007

Δήλωση Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 2007

 
ΦΜΑΠ 2006

Δήλωση Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 2006

 
Φ.Μ.Α.

Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου

 
ΔΩΡΕΑ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΧΗ Δήλωση Φόρου Δωρεάς – Γονικής Παροχής  
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς

 
ΠΟΛ 1055/03 ΦΟΡ ΑΞΙΑ ΕΠΙΧ ΣΗΣ ΠΟΛ 1055/2003 Δήλωση προσδιορισμού φορολογητέας αξίας επιχείρησης  
ΠΟΛ 1055/03 ΦΟΡ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΛ 1055/2003 Δήλωση προσδιορισμού φορολογητέας αξίας μετοχών  
ΠΟΛ 1055/03 ΦΟΡ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΠΕ ΠΟΛ 1055/2003 Δήλωση προσδιορισμού φορολογητέας αξίας μεριδίων ΕΠΕ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δήλωση Κατάστασης Ακινήτων  

Έντυπα - Υποδείγματα Αιτήσεων Φορολογίας Κεφαλαίου

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3, Α.1085/2023 Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ (υπόδειγμα 3)  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4, Α.1085/2023 Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ (υπόδειγμα 4)  
ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 105 Ν 2961/2001 Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού υποβολής δήλωσης και καταβολής του φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών  

 

 

ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 
 

 

Αίτηση προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης

 
 

Αίτηση προκαταρκτικής διαβούλευσης

 

 

 

ΕΝΤΥΠΑ Φ.Π.Α.

 

ΦΠΑ - 012 

Δήλωση Αποθεμάτων Μετάταξης  

Φ1  009-ΦΠΑ

Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.

 
Φ2  050-ΦΠΑ Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. (έκδοση 2024)  

Φ2  050-ΦΠΑ

Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. (έκδοση 2016)

 

Φ3  051-ΦΠΑ

Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. (Για υποκείμενους με Α' κατηγορίας Βιβλία ΚΒΣ)

 

Φ4

Ανακεφαλαιωτικός πίνακας - ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών - αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε αλλο κ-μ

 

Φ5

Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών

 
     

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ  Α1012/2020

Κατάσταση αδιάθετων ακινήτων  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι  ΠΟΛ 1193/2020

Ειδική δήλωση συναλλαγών σε επενδυτικό χρυσό

 

 

   
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε. - ΠΟΛ. 1230 /2018 Αίτηση επιστροφής ΦΠΑ (Αφορά επιχειρήσεις υποκείμενες στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένες στην Ε.Ε.) - αρχείο .xls  
     
     

ΕΙΔΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ

 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  Α 1217/2023 Δήλωση απόδοσης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α.1209/2023 Δήλωση απόδοσης τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  Α 1251/2021 Δήλωση απόδοσης εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  Α 1061/2022 Δήλωση απόδοσης τέλους ανακύκλωσης  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΟΛ 1245/2015 Δήλωση απόδοσης φόρου ασφαλίστρων  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι Α. 1260/2021 Δήλωση απόδοσης τέλους  συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ Α.1260/2021 Δήλωση απόδοσης τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΟΛ 1151/2012 Δήλωση απόδοσης ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ και εισφορά δακοκτονίας  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΟΛ 1135/2007 Υπόδειγμα απόδοσης χαρτοσήμου πινακίων επιταγών  
     
     

ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ

 

 

Δ2

Αίτηση ρύθμισης διευκόλυνσης

 
     
     

ΕΝΤΥΠΑ Κ.Β.Σ.

 

Β1

Σημείωμα Κ.Β.Σ. (Θεώρηση, Ακύρωση, Απώλεια βιβλίων και στοιχείων. Τόπος Τήρησης Ενημέρωσης, Αιτήσεις, Γνωστοποιήσεις.)

 

Β2

Δήλωση έναρξης - μεταβολής - παύσης λειτουργίας Φ.Τ.Μ.

 
     
     
     

 

ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

Γ401

Αίτηση χορήγησης δανείου

 

αίτηση

Αίτηση επιστροφής δόσεων

 

Γ501/2/01

Αίτηση προεξόφλησης συντάξεων

 

Β112  2/01

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας

 

Β201

Αίτηση κανονισμού μερίσματος

 

Β401

Aλλαγή διευθύνσεως

 

Β409-1-99

Αίτηση (για διάφορα αιτήματα)

 
     
     

ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Αίτηση REM ή REP  
Αίτηση  εγκεκριμένου ζυγιστή μπανανών   
Αίτηση για χορήγηση άδειας συνολικής εγγύησης  
Αίτηση χορήγησης μητρώου ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ. βυτιοφόρων  
Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού καταληλλότητας οχήματος  
     

Τ300  

Πιστοποιητικό τακτικής γραμμής θαλασσίων μεταφορών

 
     
     

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

 

Έκθεση επίδοσης (προσωπικά στον προς ον η επίδοση)

 

Έκθεση επίδοσης (προς αγνώστου διαμονής)

 

Έκθεση επίδοσης (σε σύνοικο του προς ον η επίδοση)

 

Έκθεση επίδοσης (σε συνεταίρο, συνεργάτη ή υπάλληλο του προς ον η επίδοση)

 

Έκθεση επίδοσης (θυροκόλληση σε περίπτωση άρνησης παραλαβής)

 

Έκθεση επίδοσης (θυροκόλληση λόγω απουσίας)

 

Έκθεση επίδοσης (σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Δήμο ή Περιφέρεια)

 

Έκθεση επίδοσης (σε νοσηλευόμενο- φυλακισμένο)

 
Κατάλογος εντύπων παλαιότερων ετών

Έντυπα Ε1

Έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2022

Έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2021

Έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2020

Έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2019

Έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2018

Έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2017

Έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2016

Έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2015

Έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2014

Έντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2014

Έντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2013

'Εντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2012

Εντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2011

'Εντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2010

'Εντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2009

'Εντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2008

'Εντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2007

'Εντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2006

'Εντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2005 

 

Έντυπα Ε2

Έντυπο Ε2 φορολογικού έτους 2022

Έντυπο Ε2 φορολογικού έτους 2021

Έντυπο Ε2 φορολογικού έτους 2020

Έντυπο Ε2 φορολογικού έτους 2019

Έντυπο Ε2 φορολογικού έτους 2018

Έντυπο Ε2 φορολογικού έτους 2017

Έντυπο Ε2 φορολογικού έτους 2016

'Εντυπο Ε2 φορολογικού έτους 2015

'Εντυπο Ε2 φορολογικού έτους 2014

'Εντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2014

'Εντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2013

'Εντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2012

'Εντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2011

'Εντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2010

'Εντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2009

'Εντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2008

'Εντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2007

 

Έντυπα Ε3

 
'Εντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2022
     - Ε3 Υποπίνακες φορολογικού έτους 2022
     - Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2022
'Εντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2021
     - Ε3 Υποπίνακες φορολογικού έτους 2021
     - Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2021
'Εντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2020
     - Ε3 Υποπίνακες φορολογικού έτους 2020
     - Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2020
'Εντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2019
     - Ε3 Υποπίνακες φορολογικού έτους 2019
     - Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2019

'Εντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2018
     - Ε3 Υποπίνακες φορολογικού έτους 2018
     - Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2018

'Εντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2017
     - Ε3 Υποπίνακες φορολογικού έτους 2017
     - Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2017

'Εντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2016

'Εντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2015

'Εντυπο Ε3 φορολογικού  έτους 2014

'Εντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2014

'Εντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2013

'Εντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2012

'Εντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2011

'Εντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2010

Έντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2009

'Εντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2008

'Εντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2007

 

Έντυπα Ν

Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2022

Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2021

Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2020

Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2019


Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2018
 

Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2017

Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2016

Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2015

Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2014

 

 

Έντυπα Ε5

'Εντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2014

'Εντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2013

'Εντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2012

'Εντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2011

'Εντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2010

'Εντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2009

'Εντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2008

'Εντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2007 

 

Βεβαίωσης Αποδοχών ή Συντάξεων - Αμοιβών - Μερισμάτων ή Τόκων ή Δικαιωμάτων

Φ01.042 φορολογικού έτους 2019
Φ01.043 φορολογικού έτους 2019
Φ01.044 φορολογικού έτους 2019
Φ01.042 φορολογικού έτους 2018
Φ01.043 φορολογικού έτους 2018
Φ01.044 φορολογικού έτους 2018

Φ01.042 φορολογικού έτους 2017

Φ01.043 φορολογικού έτους 2017

Φ01.044 φορολογικού έτους 2017

Φ01.042 φορολογικού έτους 2016

Φ01.043 φορολογικού έτους 2016

Φ01.044 φορολογικού έτους 2016

 

 

Έντυπα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ν.Π.

Φ-01 010

Εντυπο δήλωσης φορολ. εισοδ/τος νομικών προσώπων κερδοσκ. χαρακτήρα

 

Φ-01 012

Εντυπο δήλωσης για νομικά πρόσωπα ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα

 

Φ-01 013

Εντυπο δήλωσης φορολ. εισοδ/τος νομικών προσώπων που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π.

   

 

 

Έντυπα δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων 

Ν-146,Θ.Ν.131α, Φ01.019

Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων, ενοικιαστών, δημόσιων κλπ προσόδων, αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κλπ)

 

Θ.Ν.-131α, Φ01.024

Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα από τόκους)

 

Φ01.018 

Δήλωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

E178  

Δήλωση Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από αποζημιώσεις, δικαιώματα, αμοιβές κλπ. (άρθρ. 13 παρ.6,7 και 8 του ν. 2238/1994)

 

Ε511

Προσωρινή δήλωση Απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου που παρακρατούνται από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα από Εμπορικές επιχ/σεις, από μισθούς και συντάξεις, καθώς και από αμοιβές για υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος.