Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ιουν 18

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» και με διακριτικό τίτλο  «ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ ΑΒΕΕ», η οποία έχει υπαχθεί στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης (άρθρο 68 και επ. του ν. 4307/2014).

Ιουν 16

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού, ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών (toner) εκτυπωτικών, φωτοαντιγραφικών μηχανήματων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας, για την κάλυψη των αναγκών των Δ.Ο.Υ. Νομαρχίας Πειραιά.

Ιουν 16

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή Τελωνειακής Περιφέρειας του άρθρου 5 του Ν.718/77  «Περί εκτελωνιστών»  Καλαμάτας

Ιουν 15

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αιθανόλης, για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης

Ιουν 14

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών στεγασμένου χώρου στάθμευσης και φύλαξης 14 υπηρεσιακών οχημάτων και 4 δικύκλων της ΑΑΔΕ για ένα (1) έτος.

Ιουν 11

Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 2ου ΕΛ.ΚΕ Θεσσαλονίκης της ΑΑΔΕ

 

 

Ιουν 11

Πρόσκληση για τη διενέργεια Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης για την υποβολή σχολίων/παρατηρήσεων/απόψεων και προτάσεων για την τελική διαμόρφωση των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια συστημάτων X-RAY τύπου Gantry

Ιουν 09

Διακήρυξη Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Τελωνειακής Αποθήκης του Τελωνείου Πατρών.

Ιουν 08

Πρόσκληση για τη διενέργεια Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών για την προμήθεια υπηρεσιών «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΑ (UCC)», για τις ανάγκες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).
 

Ιουν 08

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή Τελωνειακής Περιφέρειας του άρθρου 5 του Ν.718/77 «Περί εκτελωνιστών» Πατρών

Ιουν 08

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή Τελωνειακής Περιφέρειας του άρθρου 5 του Ν.718/77 «Περί εκτελωνιστών» Πειραιά

Ιουν 07

Πρόσκληση διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση κινητού εξοπλισμού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 239301000 , ΑΦΜ 094004293) η οποία έχει υπαχθεί στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης (αρ. 68 επ. του Ν 4307/2014) 

Ιουν 07

Πρόσκληση διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση ενός ενιαίου συνόλου περιουσιακών στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 239301000 , ΑΦΜ 094004293) η οποία έχει υπαχθεί στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης (αρ. 68 επ. του Ν 4307/2014) 

Ιουν 02

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη συστέγαση του 1ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Ιουν 01

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή Τελωνειακής Περιφέρειας του άρθρου 5 του Ν.718/77  «Περί εκτελωνιστών»  Καβάλας.