Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ιουλ 15

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του κεντρικού συστήματος θέρμανσης του κτιρίου του ΓΧΚ στην Αθήνα επί της οδού Τσόχα 16, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ιουλ 12

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των πέντε (5) Δ.Ο.Υ. της τέως Νομαρχίας Αθηνών για το έτος 2019 [CPV: 09135100-5 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Ιουλ 12

Ανακοίνωση πρόσκλησης για τη διενέργεια ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια συσκευών προκατεργασίας δειγμάτων, επεξεργασίας νερού και αναβάθμιση εξοπλισμού, υποέργο 7 της πράξης με κωδικό ΠΔΣ 5001460 «Παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων της χώρας"

Ιουλ 12

Ανακοίνωση πρόσκλησης για τη διενέργεια ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή προμήθειας πεντακοσίων δύο (502) φορητών tablets και χιλίων (1000) φορητών προσωπικών υπολογιστών (laptops)

Ιουλ 12

Πρόσκληση της συνέλευσης των πιστωτών της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΕΣΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» υπό ειδική Διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. του Ν. 4307/2014

Ιουλ 12

Πρόσκληση για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων του υπ’ αριθμ. 30/002/000/2360/2019 συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφορών και ταχυμεταφορών για τις ανάγκες του Γενικού Χημείου του Κράτους

Ιουλ 11

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου της Χημικής Υπηρεσία Κρήτης (Ηράκλειο), με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης

Ιουλ 11

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φιαλιδιών, γαντιών και πλαστικών φιαλών για την κάλυψη των αναγκών Εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.

Ιουλ 10

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια κλιματιστικών και πλυντηρίων εργαστηρίου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Ιουλ 10

Επανάληψη της υπ’ αρ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1084210 ΕΞ 2019/10-06-2019 πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών και ακουστικών κεφαλής προσωπικού τηλεφωνικής εξυπηρέτησης με μικρόφωνο για την κάλυψη των αναγκών της Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2019 (Τμήματα Β’ και Δ’).

Ιουλ 10

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Είκοσι χιλιάδων (20.000) Προεκτυπωμένων πλαστικών καρτών & Ενός (1) Εκτυπωτικού μηχανήματος πλαστικής κάρτας με τα αναλώσιμά του (Διαφανή ταινία / Μελανοταινία έγχρωμη στη μία όψη- μαύρη στην άλλη όψη / Cleaning kit) και το απαραίτητο λογισμικό

Ιουλ 09

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια βιβλίων σε α)έντυπη και β)έντυπη και ψηφιακή μορφή για την κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Ιουλ 08

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της ΔΟΥ Αργοστολίου

Ιουλ 08
Α΄ Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε)Θεσσαλονίκης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)
Ιουλ 04

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού υπηρεσιών πρόσβασης σε βάση δεδομένων ενδοομιλικών συναλλαγών” της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το έτος 2019