Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ιουν 01

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάθεση Σύμβασης για την «Προμήθεια νέου Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) και υπηρεσιών συντήρησης αυτού» της ΑΑΔΕ. 

Μάιος 31

Διακήρυξη Α' Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Θεσσαλονίκης

Μάιος 30

Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια συστημάτων αέριας χρωματογραφίας για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ. και την παροχή υπηρεσιών πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας (διετής δωρεάν παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας και τριετής παροχή υπηρεσιών επέκτασης της εγγύησης καλής λειτουργίας)

Μάιος 29

Επαναδημοπράτηση των Τμημάτων 2 και 4 του υπ. αρ. Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α2 1039794 ΕΞ 2022/5.5.2022 ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια φορητού εξοπλισμού για την υποστήριξη των επιτόπιων ελέγχων των Τελωνείων σε κρίσιμα σημεία εισόδου της χώρας», στο πλαίσιο του υποέργου Νο 9 της πράξης «Προμήθεια Μέσων Δίωξης για την Τελωνειακή Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου»(..)

Μάιος 29

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Προκαταρκτικής Διαβούλευσης του Σχεδίου της Διακήρυξης για την ανάθεση Σύμβασης Υπηρεσιών με τίτλο: «Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου, Σύστημα Διαχείρισης εργασιών και Ενοποίηση Νομοθεσίας της ΑΑΔΕ», για τις ανάγκες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Μάιος 29

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών- εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και φωτοτυπικών μηχανημάτων, για τις ανάγκες του ΓΧΚ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Μάιος 24

Περίληψη Διακήρυξης Β’ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας

Μάιος 24

Πρόσκληση διενέργειας πέντε (5) Δημόσιων Πλειοδοτικών Διαγωνισμών που αφορά στην πώληση του συνόλου του ενεργητικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε.» (ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 057701504000, ΑΦΜ 094342976 Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, η οποία έχει  υπαχθεί στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης (άρθρο 68 ΕΠ. ΤΟΥ Ν. 4307/2014)

Μάιος 18

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης, ειδικών ειδών γραφικής ύλης και φακέλων ασφαλείας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Μάιος 17

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Προκαταρκτικής Διαβούλευσης του Σχεδίου της Διακήρυξης για την Προμήθεια Εργαλείων Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).

Μάιος 15

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φιαλιδίων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.

Μάιος 10

Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια φορητών φασματοφωτομέτρων RAMAN, για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ

Μάιος 10

Περίληψη Διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας

Μάιος 08

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την πληρωμή συνδρομών του Γ.Χ.Κ. στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ», στην ιστοσελίδα «4412.gr» και στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης Cisco Webex Team (FLEX plan), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Μάιος 08

Πρόσκληση για τη διενέργεια Προκαταρκτικής Διαβούλευσης του Σχεδίου της Διακήρυξης για την ανάθεση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «Ανάπτυξη νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού κατασχεμένων οχημάτων της ΑΑΔΕ»