Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Δεκ 03

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας

Νοε 30

1η Επαναληπτική Δημοπρασία Μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του  2ου ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης

Νοε 30
Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης
Νοε 26

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης.

Νοε 25

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 141479) για την ανάθεση Σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια Υλοποίηση αλλαγών στα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε» και παροχή διευκρινίσεων.

Νοε 22

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ), κάτω των ορίων, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφορών και επικοινωνιών των Υπηρεσιών Φορολογικού Αντικειμένου Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης ως Διατάκτη.

Νοε 19

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 141517) για την ανάθεση Σύμβασης με τίτλο: «Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης παροχής υπηρεσιών του συστήματος: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΡΟΩΝ / ΕΚΡΟΩΝ».

Νοε 17

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της μελέτης: "Μελέτη στατικής επάρκειας κι αποκατάστασης του Τελωνείου Βόλου"

Νοε 16

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας.

Νοε 11

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  (μέσω ΕΣΗΔΗΣ), κάτω των ορίων, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες των δέκα (10) Δ.Ο.Υ. νομού Θεσσαλονίκης καθώς και των υπό σύσταση, 1ου και 2ου ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης για το έτος 2022

Νοε 10

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια διαλυτών, για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.

Νοε 09

Πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Νοε 09

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) και της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Νοε 03

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων.

Οκτ 29

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ), κάτω των ορίων, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (φύλαξης) των κτιρίων στέγασης των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης ως Διατάκτης.