Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Σεπ 30

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (μέσω ΕΣΗΔΗΣ), κάτω των ορίων, για την ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Φορολογικού Αντικειμένου Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. ΙΓ ΄ Αθηνών, για το έτος 2023

Σεπ 30

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων των πιστωτών κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.», που τέθηκε σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης των άρθρων 68 επ. του Ν. 4307/2014.

Σεπ 29

Δεύτερη επαναληπτική διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση καταστροφής - ανακύκλωσης πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων που βρίσκονται στο αρχείο της ΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Σεπ 29

Προκήρυξη υποβολής  προσφορών  για  την  καταστροφή και  ανακύκλωση  των   πινακίδων  κυκλοφορίας  των  οχημάτων που  έχουν  υποβάλλει  δήλωση  ακινησίας  στην  Δ.Ο.Υ.  Ζακύνθου

Σεπ 28

Πρόσκληση για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ’ αριθμ. 30/002/000/2536/2022 Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξαρτημάτων ηλεκτρονικών ειδών (στήλες χρωματογραφίας και λοιπά αναλώσιμα χρωματογραφίας) για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.

Σεπ 26

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), κάτω των ορίων, σε δύο (2) τμήματα, για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, ήτοι πετρελαίου θέρμανσης και αμόλυβδης βενζίνης, για τις ανάγκες των κτιρίων και των υπηρεσιακών οχημάτων των εννέα (9) Δ.Ο.Υ. νομού Θεσσαλονίκης, των δύο (2) ΕΛ.ΚΕ. του Νομού Θεσσαλονίκης καθώς και του ΚΕΒΕΙΣ Θεσσαλονίκης για το έτος 2023, αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης ως Διατάκτη. 

Σεπ 26

Πρόσκληση για τη διενέργεια Προκαταρκτικής Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Φορητών Προσωπικών Υπολογιστών (laptops) και Φορητών Scanners Χειρός (QR Scanners), για την κάλυψη των αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)

 

 

Σεπ 26

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία  «ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΕΣΣΑΣ Α.Ε» και με διακριτικούς τίτλους  «ΦΕΣΣΑΣ Α.Ε.», «ΕΞΕΛΚΑ» και «ΠΑΜΑΡ», η οποία έχει υπαχθεί στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης  (άρθρο 68 και επ. του ν. 4307/2014).

Σεπ 22

Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση καταστροφής - ανακύκλωσης πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων που βρίσκονται στο αρχείο της ΔΟΥ Πύργου και ΔΟΥ Αμαλιάδος.

Σεπ 15

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας (υποέργο 7) Συσκευών προκατεργασίας δειγμάτων, επεξεργασίας νερού και αναβάθμιση εξοπλισμού της Πράξης «Παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων της Χώρας (προσδιορισμός ουσιών προτεραιότητας και ειδικών ρύπων)» με κωδικό ΟΠΣ 5001460, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020)»

Σεπ 13

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων για το υποέργο (15) " Προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού στο πλαίσιο της πράξης " Παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων της χώρας (Προσδιορισμός ουσιών προτεραιότητας και ειδικών ρύπων) "  Με κωδικό MIS 5001460.

Σεπ 13

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεως Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σεπ 13

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Υποδιεύθυνσης των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ), της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σεπ 13

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση της Δ.O.Y. Κατοίκων Εξωτερικού & Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής

Σεπ 13

Διακήρυξη α' επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων.