Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Σεπ 23

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με την υπ. αριθμ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1125481 ΕΞ 2019 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για το έτος 2019

Σεπ 23

Πρόσκληση Διενέργειας Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού που αφορά στην πώληση του συνόλου του ενεργητικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Τηλέτυπος Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεοπτικών Προγραμμάτων" (Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. 000588701000, Α.Φ.Μ. 094253918 Δ.0.Υ. ΦΑΕ Αθηνών) η οποία έχει υπαχθεί στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης (Άρθρο 68 Επ. του ν. 4307/2014)

Σεπ 20

Πρόσκληση για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων του υπ’ αριθμ. 30/002/000/3245/2019 συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών διακρίβωσης του εργαστηριακού εξοπλισμού των εργαστηρίων του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Σεπ 20

Διευκρινίσεις σχετικά με την υπ. αριθμ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1125481 ΕΞ 2019 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για το έτος 2019

Σεπ 20

Στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στον οικείο χώρο των διαβουλεύσεων έχει αναρτηθεί με Μοναδικό Κωδικό 19DIAB000006128 «Πρόσκληση για τη διενέργεια ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης των επικαιροποιημένων Τεχνικών Προδιαγραφών σταθερών ανιχνευτικών συστημάτων με ακτίνες Χ (X/RAYS) τύπου GANTRY για τον έλεγχο των εμπορευματοκιβωτίων και των φορτηγών αυτοκινήτων μεταφοράς εμπορευμάτων, ενόψει της υλοποίησης μέσω ΕΣΠΑ του Υποέργου 6 «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) συστημάτων τύπου GANTRY ελέγχου εμφόρτων φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων με ακτίνες Χ» - του έργου «Προμήθεια Μέσων Δίωξης για την Τελωνειακή Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.

Σεπ 19

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια είκοσι (20) εύκαμπτων, αυτόνομων, φορητών ενδοσκοπίων με video που θα διατεθούν σε διάφορα τελωνεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Σεπ 19

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια δύο (2) σταθερών συστημάτων τύπου gantry ελέγχου εμπορευματοκιβωτίων και φορτηγών αυτοκινήτων με ακτίνες Χ για την κάλυψη των αναγκών ανίχνευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Υποβληθέντα σχόλια φορέων, απαντήσεις της Επιτροπής προδιαγραφών και επικαιροποιημένες προδιαγραφές

Σεπ 19

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος κυλιόμενων αρχειοθηκών για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ο.Υ. Λάρισας.

Σεπ 17

Διακήρυξη διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-03-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Άμφισσας, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Σεπ 16

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μεταφραστικού και συνεδριακού εξοπλισμού στο κτίριο της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας.

Σεπ 13

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Γραφικής Ύλης για τις ανάγκες υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Σεπ 11

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια ψυγείων και καταψυκτών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Σεπ 09

Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας, μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)

Σεπ 03

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επισκευή μεταλλικών συρόμενων θυρών εισόδου οχημάτων.

Σεπ 02

Απόφαση Μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1102957 ΕΞ 2019/05-07-2019) για την προμήθεια α) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος βαρέως τύπου, μετά των αναλωσίμων του για 2.000.000 εκτυπώσεις και της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής (τεχνικής εξυπηρέτησής) του μετά τη λήξη της εγγυητικής περιόδου και για ένα έτος και β) είκοσι ενός (21) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων μεσαίου τύπου, μετά των αναλωσίμων τους για 250.000 εκτυπώσεις έκαστο και της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής (τεχνικής εξυπηρέτησης) αυτών μετά τη λήξη της εγγυητικής περιόδου τους και για ένα έτος για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. (ΑΔΑ: 6ΦΚΦ46ΜΠ3Ζ-ΣΣΘ, ΑΔΑΜ: 19PROC005504522).