Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Μάιος 23

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια υπηρεσιών διακρίβωσης του εργαστηριακού εξοπλισμού των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.

Μάιος 22

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, άνω των ορίων, για την προμήθεια : Α) ειδικού, μηχανογραφικού, χημικού αυτογραφικού χαρτιού και χαρτιού εκτύπωσης offset και Β) ειδικών μελανιών εκτύπωσης, πλακών εκτύπωσης και χημικών πλακών εκτύπωσης, για την κάλυψη των αναγκών εκτύπωσης φορολογικών εντύπων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Μάιος 22

Β΄ Επαναληπτική Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Χίου

 

Μάιος 22

Διακήρυξη Β' Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου (ΔΟΥ ΚΙΛΚΙΣ) 

Μάιος 20

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων των Τμημάτων Προϋπολογισμού και Προμηθειών των Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών, Γαλατσίου και Ε΄ Θεσσαλονίκης, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Μάιος 20

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου τελωνείου Ναυπλίου της κτηματικής υπηρεσίας Αργολίδας

Μάιος 20

Διακήρυξη Γ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων (Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων)

Μάιος 20

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΕΣΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΦΜ 094051779 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 057397404000).

Μάιος 17

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση της Γραμματείας του Πειθαρχικού Συμβουλίου

Μάιος 16

Ενίσχυση Δ.Ο.Υ. και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. με προσωπικό για τη διενέργεια μερικών επιτόπιων ελέγχων εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων

Μάιος 16

Πρόσκληση υποβολής προσφορών ειδών γραφειακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Μάιος 15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΟΙΚΟΘΕΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΥΓΙΕΙΝΗΣ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΟΙΚΟΘΕΡΜ ΑΕΒΕ» με ΑΦΜ 094351924 και αριθμό ΓΕΜΗ 125535007000 Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Άρθρα 68 επ. Ν. 4307/2014)

Μάιος 14

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια βιομηχανικών αερίων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ

Μάιος 10

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών σταθερών συστημάτων ελέγχου εμπορευματικών συρμών με ακτίνες Χ (X/RAYS), ενόψει της υλοποίησης μέσω ΕΣΠΑ της «Προμήθειας δύο (2) σταθερών συστημάτων ελέγχου εμπορευματικών συρμών με ακτίνες Χ» - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» - υλοποίηση έργου «Προμήθεια Μέσων Δίωξης για την Τελωνειακή Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου

Μάιος 10

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 ΚΑΙ Α4 KAI TONER / ΜΕΛΑΝΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 (ΑΔΑΜ:19PROC004911727)