Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Μάιος 19

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευών αναλύσεων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ και την παροχή υπηρεσιών πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας (διετής δωρεάν παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας  και τριετής παροχή υπηρεσιών επέκτασης της εγγύησης καλής λειτουργίας).

Μάιος 19

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών διακρίβωσης του εργαστηριακού εξοπλισμού των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.

Μάιος 18

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Μάιος 18

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.) και της Διεύθυνσης Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.)

Μάιος 18

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών, για δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα προαίρεσης δώδεκα (12) μηνών.

Μάιος 18

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων – τοξινών και πρότυπων ναρκωτικών ουσιών για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 10 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Μάιος 18

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) της ΑΑΔΕ.

Μάιος 18

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Μάιος 13

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών φύλαξης εγκαταστάσεων του Τελωνείου Πατρών της Α.Α.Δ.Ε. με τη διαδικασία της απ’ευθείας ανάθεσης (ΑΡ. ΗΛ. ΔΙΑΓ.157004 ).

Μάιος 12

Επαναληπτική Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση καταστροφής - ανακύκλωσης πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων που βρίσκονται στο αρχείο της
Δ.Ο.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.

Μάιος 11

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμοός, άνω των ορίων, για την προμήθεια αναλωσίμων – αντιδραστηρίων για την πραγματοποίηση χημικών αναλύσεων (Α’ Φάση), στο πλαίσιο του υποέργου 9 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5001460 για την κάλυψη αναγκών των εργαστηρίων του Γενικού Χημείου του Κράτους με συστημικό αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 160782.

Μάιος 11

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάθεση Σύμβασης με τίτλο: "Προμήθεια φορητού εξοπλισμού για την υποστήριξη των επιτόπιων ελέγχων των Τελωνείων σε κρίσιμα σημεία εισόδου της χώρας"

Μάιος 06

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, τύπου tablet, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ΓΧΚ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Μάιος 06

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των Αυτοτελών Τμημάτων Νομικής Υποστήριξης και των Αυτοτελών Τμημάτων Ψηφιακής Υποστήριξης και Οργάνωσης των έξι (6) Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Μάιος 06

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Τμήματος ΣT'- Εσόδων του Κέντρου Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής και των Τμημάτων Γ'- Είσπραξης Οφειλών και ΣΤ'- Εσόδων του Κέντρου Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Θεσσαλονίκης