Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Δεκ 08

Παροχή διευκρινίσεων, διόρθωση σφαλμάτων και νέα μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 248186) για την «Ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών τελωνειακών υπηρεσιών».

Δεκ 07

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου, κατάλληλου για τη στέγαση του Τελωνείου Χίου.

Δεκ 06

Νέα μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Εργαλείων Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής» (Υποέργο Sub.9), με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5149137 και αριθ. ΕΣΗΔΗΣ 199160.

 

Δεκ 05

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

Νοε 30

Στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ  (www.eprocurement.gov.gr ), στον οικείο χώρο των διαβουλεύσεων έχει αναρτηθεί με Μοναδικό Κωδικό 2023DIAB27486 η Πρόσκληση Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης για την υποβολή σχολίων/παρατηρήσεων/απόψεων και προτάσεων για την τελική διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια συστήματος αέριας χρωματογραφίας με φασματογράφο μάζας υψηλής ανάλυσης και ακρίβειας μάζας  (HRAM) (Ημ. Λήξης Διαβούλευσης: 15/12/2023)

Νοε 30

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών πρόσβασης σε βάση δεδομένων ενδοομιλικών συναλλαγών με χρήση έξι (6) αδειών ταυτόχρονης πρόσβασης και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών (κωδικός ΕΣΗΔΗΣ: 275175) (ΑΔΑΜ: 23PROC013863175)

Νοε 30

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού  Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την ανάθεση Σύμβασης Υπηρεσιών με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου & Εργασιών / Ανάπτυξη Συστήματος & Περιεχομένου Νομοθετικής Πληροφόρησης», με συστημικό αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 276186 (ΑΔΑΜ:23PROC013864006/2023-11-30)

Νοε 27

Διακήρυξη Ανοικτού  Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάθεση Σύμβασης με τίτλο: «Ανάπτυξη Πλαισίου Ασφάλειας Πληροφοριών» για την κάλυψη των αναγκών της Α.Α.Δ.Ε. με συστημικό αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 259177

Νοε 23

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (μέσω ΕΣΗΔΗΣ), κάτω των ορίων, για την προμήθεια καυσίμων (θέρμανσης και κίνησης) για τις Υπηρεσίες Φορολογικού Αντικειμένου στο Νομό Θεσσαλονίκης, αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης ως Διατάκτη.

Νοε 23

Διακήρυξη Γ' Επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Τοπικού Τελωνειακού Γραφείου Αίγινας

Νοε 22

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αυτοτελούς Γραφείου Χημικών Υπηρεσιών Χίου

Νοε 22

Διακήρυξη  Α' επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τελωνείου Λαυρίου

Νοε 21

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Εργαλείων Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής» (Υποέργο Sub.9), με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5149137 και αριθ. ΕΣΗΔΗΣ 199160 και παροχή διευκρινίσεων.

Νοε 17

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. Διακήρυξης Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α2 1130137 ΕΞ2023/16.10.2023 (ΑΔΑΜ:23PROC013637795) 

Νοε 17

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Δ/νσης Διαχείρισης Κινδύνων και των Αυτοτελών Γραφείων Διαχείρισης Κινδύνων