Συλλογές Εγγράφων

Εγκύκλιοι και Αποφάσεις

Πλήρης ανανεωμένη λίστα με όλες τις εγκυκλίους που έχουν συντάξει οι αρμόδιες Διευθύνσεις της Α.Α.Δ.Ε.
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Απρ 19

ΔΤΔ Α 1059869 ΕΞ 2019: Κοινοποίηση των ενοποιημένων Κανονισμών: (ΕΕ) 2015/2447 ‘’Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής’’, (ΕΕ) 2015/2446 ‘’κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμός της Επιτροπής’’, (ΕΕ) 2019/474 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 ‘’Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας’’

προβολή
Απρ 18

Α. 1137  /09-04-2019: Διαδικασία αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών από εγκεκριμένους αποθηκευτές σε καπνοβιομηχανίες στο εσωτερικό της χώρας για επικόλληση αυτών στις μονάδες συσκευασίας προϊόντων, τα οποία προορίζονται για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας.

προβολή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ