Συλλογές Εγγράφων

Εγκύκλιοι και Αποφάσεις

Πλήρης ανανεωμένη λίστα με όλες τις εγκυκλίους που έχουν συντάξει οι αρμόδιες Διευθύνσεις της Α.Α.Δ.Ε.
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ιουν 25

ΠΟΛ. 1119 /22-06-2018: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και του άρθρου 49 παρ. 4, 5 και 6 τουν.4509/2017 (Α΄ 201) αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 18, 19 και72 παρ. 18 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας- Κ.Φ.Δ., Α’ 170).

προβολή
Ιουν 25

30/080/000/803: Τροποποίηση (1η) της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) « Αναλύσεις των επιφανειακών υδάτων της Χώρας (προσδιορισμός ουσιών προτεραιότητας και ειδικών  ρύπων )»της Πράξης «Παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων της Χώρας (προσδιορισμός ουσιών προτεραιότητας και ειδικών ρύπων)»με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001460.

προβολή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ