Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, Δωρεάς, Γονικής Παροχής και Κληρονομιάς

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε ψηφιακά Δηλώσεις Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κληρονομιών. Ειδικότερα:

α) Σε περίπτωση που θα συνταχθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο αγοράς/δωρεάς/γονικής παροχής ή αποδοχής κληρονομιάς, οι δηλώσεις συμπληρώνονται από τους συμβολαιογράφους και υποβάλλονται/γίνονται αποδεκτές από τους συμβαλλόμενους ή τους κληρονόμους.

β) Σε περίπτωση που δε θα συνταχθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο δωρεάς/γονικής παροχής ή αποδοχής κληρονομιάς για κινητά περιουσιακά στοιχεία, οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται από τους συμβαλλόμενους ή τους κληρονόμους.

Μετά την υποβολή της δήλωσης μπορείτε να εκτυπώσετε την υποβληθείσα δήλωση, την πράξη προσδιορισμού φόρου, την ταυτότητα οφειλής του φόρου καθώς και όπου απαιτείται, το αποδεικτικό καταβολής.


Νέα κατηγορία δήλωσης: Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς μέσω ΔΟΥ

Αφορά περιπτώσεις που δεν υποστηρίζονται από την εφαρμογή myPROPERTY (Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς) σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1151/2022.

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τον κληρονόμο, με τη μεσολάβηση ή όχι του συμβολαιογράφου ή από νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του κληρονόμου, παραλαμβάνεται και εκκαθαρίζεται από την αρμόδια ΔΟΥ.

Μετά την παραλαβή της δήλωσης από τη ΔΟΥ, μπορείτε να εκτυπώσετε την υποβληθείσα δήλωση. Η πράξη προσδιορισμού του φόρου κληρονομιάς κοινοποιείται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Μηνύματά μου», στην ψηφιακή πύλη myAADE, στον κληρονόμο και τον νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, εάν η δήλωση έχει υποβληθεί μέσω εκπροσώπου.

Οι οδηγίες χρήσης της εφαρμογής έχουν αναρτηθεί στην ενότητα «Πολίτες» - «myPROPERTY» - «Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, Δωρεάς / Γονικής Παροχής και Κληρονομιάς», όπως και οι «Συχνές Ερωτήσεις».

Τέλος, μπορείτε να απευθύνεστε στον κεντρικό τηλεφωνικό αριθμό +30 213 162 1000 του Κ.Ε.Φ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων) της ΑΑΔΕ και από το σχετικό μενού να επιλέξετε (1) Υπηρεσίες TAXISnet και εν συνεχεία το (2) myPROPERTY

1

Βίντεο

Tα βίντεο που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ φιλοξενούνται στο YouTube, παρακολουθώντας τα αποδέχεστε τους όρους χρήσης του και την εγκατάσταση cookies στη συσκευή σας από το YouTube (cookies τρίτου). Η ΑΑΔΕ δεν σχετίζεται με την εγκατάσταση και χρήση αυτών των cookies ούτε συλλέγει σχετικά στοιχεία.