Διακίνηση Ρευστών Διαθέσιμων

Έλεγχοι ρευστών διαθεσίμων κατά την είσοδο ή έξοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) 

Κάθε φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται ή εξέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταφέρει ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10.000,00 ευρώ (ή του ισοδύναμού τους σε άλλα νομίσματα), οφείλει να δηλώνει το ποσό αυτό στις αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών μέσω των οποίων εισέρχεται ή εξέρχεται από την ΕΕ, (σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1672). Στον όρο «ρευστά διαθέσιμα» περιλαμβάνονται, εκτός από μετρητά, διαπραγματεύσιμοι τίτλοι στον κομιστή, αλλά και αγαθά που χρησιμοποιούνται ως ιδιαίτερα ρευστοποιήσιμα μέσα αποθήκευσης αξίας, όπως:

α)  κέρματα με περιεκτικότητα σε χρυσό τουλάχιστον 90%  

β) ράβδοι χρυσού, όπως πλάκες, ψήγματα ή βώλοι, με περιεκτικότητα σε χρυσό τουλάχιστον 99,5%. 

Στην περίπτωση που ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10.000,00 ευρώ εισέρχονται ή εξέρχονται από την ΕΕ, οι αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών, μπορούν να απαιτούν από τον αποστολέα ή τον αποδέκτη ρευστών διαθεσίμων ή τον εκπρόσωπό τους, συστηματικά ή κατά περίπτωση, να υποβάλλει δήλωση γνωστοποίησης, εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τον ως άνω Κανονισμό. Στην Ελλάδα, ο έλεγχος της διακίνησης ρευστών διαθεσίμων έχει εκχωρηθεί στις Τελωνειακές Αρχές.

Η δήλωση συνοδευόμενων ρευστών διαθεσίμων συνίσταται στη συμπλήρωση των σχετικών εντύπων, τα οποία παρέχονται από τις Τελωνειακές Αρχές στο σημείο εισόδου στην ή εξόδου από την ΕΕ και εν συνεχεία υποβάλλονται, ενυπόγραφα, στις εν λόγω Αρχές από τον ταξιδιώτη, ο οποίος έχει δικαίωμα  να ζητήσει και  να λάβει θεωρημένο αντίγραφο αυτών. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση δήλωσης γνωστοποίησης ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων. 

Μέχρι σήμερα, οι ως άνω δηλώσεις υποβάλλονται χειρόγραφα στις Τελωνειακές Αρχές. Η ΑΑΔΕ, ωστόσο, βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας και ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταχώρησης Δηλώσεων Ρευστών Διαθεσίμων, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η υποβολή αυτών ηλεκτρονικά. Η σχετική εφαρμογή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2024. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποβολής ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, το οποίο είναι άμεσα καταβλητέο και ισούται με το 25% του ποσού των μη δηλωθέντων συνοδευόμενων ή ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων. Επιπρόσθετα, είναι δυνατή η δέσμευση του συνόλου των μη δηλωθέντων ρευστών και η παραπομπή της υπόθεσης στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για περαιτέρω έλεγχο. 
 

 

Ο διαδικτυακός τόπος σε κοινοτικό επίπεδο είναι: Cash controls

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις