Απόδοση ΑΦΜ - Κλειδαρίθμου και Ορισμός φορολογικού εκπροσώπου

Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και Κλειδαρίθμου ταυτόχρονα σε φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού
Διαδικασία

• Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπος, ο φορολογικός εκπρόσωπος ή τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο υποβάλλει αίτημα για απόδοση ΑΦΜ και Κλειδαρίθμου αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «ΑΦΜ & Κλειδάριθμος» της ψηφιακής πύλης myAADE. Με βάση τον ταχυδρομικό κώδικα του φορολογικού εκπροσώπου προσδιορίζεται αυτόματα η αρμόδια ΔΟΥ στην οποία θα ανήκει ο φορολογούμενος. 
•    Η αίτηση για ΑΦΜ είναι ταυτόχρονα και αίτημα για απόδοση Κλειδαρίθμου.
•    Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο εισέρχεται ελεύθερα στην ψηφιακή εφαρμογή, ενώ ο νόμιμος εκπρόσωπος, ο φορολογικός εκπρόσωπος ή το τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο εισέρχονται αποκλειστικά με τη χρήση κωδικών TAXISnet. 
•    Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο προκειμένου να ταυτοποιηθεί, έχει τη δυνατότητα επιλογής ραντεβού, είτε στη ΔΟΥ με φυσική παρουσία, είτε για βιντεοκλήση μέσω της υπηρεσίας myAADElive. Επιπλέον, μέσω της υπηρεσίας myAADElive έχει τη δυνατότητα άμεσης βιντεοκλήσης με τον πρώτο διαθέσιμο εκπρόσωπο. Εφόσον το ενδιαφερόμενο πρόσωπο επιλέξει άμεση βιντεοκλήση ή ραντεβού για βιντεοκλήση, εισέρχεται στην υπηρεσία myAADElive.
Μετά την επιτυχή ταυτοποίηση του νόμιμου εκπροσώπου, του φορολογικού εκπροσώπου ή του εξουσιοδοτημένου τρίτου πραγματοποιείται επεξεργασία της αίτησης από υπάλληλο της Υπηρεσίας.

Η παραλαβή της βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ και του Κλειδαρίθμου γίνεται ως ακολούθως:
•    Σε περίπτωση που η αίτηση έγινε από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο τότε: Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο λαμβάνει τη βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ και τον Κλειδάριθμο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στην αίτησή του.
•    Σε περίπτωση που η αίτηση έγινε από νόμιμο ή φορολογικό εκπρόσωπο τότε:
i) Ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο φορολογικός εκπρόσωπος λαμβάνει τη βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ μέσω της ψηφιακής θυρίδας του («Τα Μηνύματά μου») και τον Κλειδάριθμο και τους κωδικούς πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, σε κρυπτογραφημένο αρχείο.
ii) Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο λαμβάνει, επίσης, τόσο τη βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ, όσο και τον Κλειδάριθμο και τους κωδικούς πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, σε κρυπτογραφημένο αρχείο, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχωρήθηκε από τον φορολογικό εκπρόσωπο στην ηλεκτρονική αίτηση, σε περίπτωση που δεν είναι ανήλικος και δεν στερείται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

•    Σε περίπτωση που η αίτηση έγινε από εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο τότε:
i) Ο φορολογικός εκπρόσωπος σε περίπτωση που η αίτηση έγινε από εξουσιοδοτημένο τρίτο λαμβάνει τη βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ μέσω της ψηφιακής θυρίδας του («Τα Μηνύματά μου») και τον Κλειδάριθμο και τους κωδικούς πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, σε κρυπτογραφημένο αρχείο.
ii) Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, σε περίπτωση που η αίτηση έγινε από εξουσιοδοτημένο τρίτο, λαμβάνει τη βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ και τον Κλειδάριθμο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί στην αίτηση.
iii) Ο εξουσιοδοτημένος τρίτος, εφόσον υπάρχει σχετική συγκατάθεση, λαμβάνει τη βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ μέσω της ψηφιακής θυρίδας του («Τα Μηνύματά μου») και τον Κλειδάριθμο και τους κωδικούς πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, σε κρυπτογραφημένο αρχείο.
 

Δικαιολογητικά

•    Ταυτοποιητικό έγγραφο (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, ταυτότητα χώρας ΕΕ, ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς κ.λπ.).
•    Έγγραφο (πληρεξούσιο ή απλή υπεύθυνη δήλωση είτε από το gov.gr είτε από το ΚΕΠ με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του φορολογικού εκπροσώπου και το ταυτοποιητικό του έγγραφο. 
•    Υπεύθυνη δήλωση από τον φορολογικό εκπρόσωπο για την αποδοχή του ορισμού του είτε από το gov.gr είτε από το ΚΕΠ με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του.
•    Ληξιαρχική πράξη γάμου με μετάφραση, όπου απαιτείται.
•    Συμπλήρωση της φόρμας «Απόκτηση ΑΦΜ και Κλειδαρίθμου» ηλεκτρονικά εδώ.

 

Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και Κλειδαρίθμου ταυτόχρονα σε ανήλικα τέκνα φορολογικών κατοίκων εξωτερικού
Διαδικασία

• Οι ασκούντες τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια του ανήλικου ή ο φορολογικός τους  εκπρόσωπος υποβάλλουν αίτημα για απόδοση ΑΦΜ και Κλειδαρίθμου αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «ΑΦΜ & Κλειδάριθμος» της ψηφιακής πύλης myAADE. Με βάση τον ταχυδρομικό κώδικα του φορολογικού εκπροσώπου προσδιορίζεται αυτόματα η αρμόδια ΔΟΥ στην οποία θα ανήκει ο φορολογούμενος.
•    Μετά την επιτυχή ταυτοποίηση του νόμιμου εκπροσώπου ή του φορολογικού εκπροσώπου πραγματοποιείται επεξεργασία της αίτησης από υπάλληλο της Υπηρεσίας. 
•    Ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο φορολογικός εκπρόσωπος λαμβάνει τη βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ μέσω της ψηφιακής θυρίδας του («Τα Μηνύματά μου») και τον Κλειδάριθμο και τους κωδικούς πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, σε κρυπτογραφημένο αρχείο.
 

Δικαιολογητικά

•    Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης των γονέων, επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά.
•    Ταυτοποιητικό έγγραφο (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, ταυτότητα χώρας ΕΕ, ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς κ.λπ.).
•    Πληρεξούσιο έγγραφο ή υπεύθυνη δήλωση από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου, είτε από το gov.gr είτε από το ΚΕΠ με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής. Τα στοιχεία του φορολογικού εκπροσώπου και το ταυτοποιητικό του έγγραφο θα αναγράφονται υποχρεωτικά.
•    Υπεύθυνη δήλωση από τον φορολογικό εκπρόσωπο για την αποδοχή του ορισμού του, είτε από το gov.gr είτε από το ΚΕΠ με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του (απαιτείται όταν ενεργεί ο νόμιμος εκπρόσωπος κι όχι όταν ενεργεί ο ίδιος ο φορολογικός εκπρόσωπος).
•    Υπεύθυνη δήλωση των γονέων όπου αναγράφεται η συγκατάθεσή τους. Τονίζεται ότι για την απόδοση ΑΦΜ και Κλειδαρίθμου απαιτείται η έγγραφη συναίνεση και των δύο ασκούντων τη γονική μέριμνα με εξαίρεση την περίπτωση του θανάτου ενός εκ των δύο ή την ύπαρξη δικαστικής απόφασης ή ιδιωτικού συμφωνητικού (με επικύρωση από δικαστήριο), που να ορίζει την επιμέλεια του τέκνου.
•    Συμπλήρωση της φόρμας «Απόκτηση ΑΦΜ και Κλειδαρίθμου» ηλεκτρονικά εδώ.

 

Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των νέων χρηστών του TAXISnet

•    Για την εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες νέων χρηστών απαιτείται η ύπαρξη προγενέστερα ΑΦΜ κι η υποβολή σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης, ακολουθώντας τη διαδρομή myAADE / ΑΦΜ & Κλειδάριθμος / Κλειδάριθμος εδώ, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει το όνομα (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που επιθυμεί να έχει ως χρήστης του συστήματος.
•    Για την ολοκλήρωση της εγγραφής είναι απαραίτητη η απόδοση Κλειδαρίθμου, ο οποίος δύναται να χορηγείται με τους παρακάτω τρόπους.
 

Απόδοση Κλειδαρίθμου σε Φυσικά Πρόσωπα

Αίτηση εγγραφής και παραλαβής Κλειδαρίθμου σε φυσικά πρόσωπα δύναται να υποβάλλει:
 

Α) Ο ίδιος ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο

•    Παραλαβή Κλειδαρίθμου εξ αποστάσεως
Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης (ΑΦΜ, τύπος και αριθμός ταυτότητας και αριθμός κινητού τηλεφώνου), διασταυρώνονται ηλεκτρονικά μέσω ασφαλούς σύνδεσης με την εταιρία παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που έχει υποδείξει ο φορολογούμενος ή με αυτά που διαθέτουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της κατοχής του συγκεκριμένου αριθμού κινητού τηλεφώνου από τον φορολογούμενο κατά τα προαναφερόμενα, το σύστημα TAXISnet αποστέλλει αυτόματα:
με ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail που συμπληρώθηκε από τον υποψήφιο στην αίτηση εγγραφής, το πρώτο μέρος του Κλειδαρίθμου και μέσω sms, το δεύτερο μέρος του Κλειδαρίθμου.

•    Παραλαβή Κλειδαρίθμου εξ αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης
Εφόσον ο φορολογούμενος επιλέξει τη δυνατότητα αυτή, μπορεί να επικοινωνήσει μέσω βιντεοκλήσης με υπάλληλο της υπηρεσίας myAADElive, είτε άμεσα με τον πρώτο διαθέσιμο εκπρόσωπο ή κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.
-    Εφόσον ο φορολογούμενος επιλέξει την άμεση βιντεοκλήση myAADElive, οδηγείται στη σελίδα αναμονής της υπηρεσίας myAADElive για να συνδεθεί με τον πρώτο διαθέσιμο εκπρόσωπο. Εμφανίζεται ο εκτιμώμενος χρόνος αναμονής και δίνεται η δυνατότητα να συνεχίσει να περιμένει στην ουρά ή να προγραμματίσει ραντεβού σε επόμενο χρόνο.
-    Εάν επιθυμεί να προγραμματίσει ραντεβού, προωθείται στην εφαρμογή «Βιντεοκλήση myAADElive με Ραντεβού» όπου καταχωρεί τα στοιχεία του και τα στοιχεία επικοινωνίας του. Στη συνέχεια επιλέγει το ραντεβού του από λίστα διαθέσιμων ραντεβού και υποβάλλει το αίτημά του.
Κατά τη διάρκεια του ραντεβού ο εκπρόσωπος της Φορολογικής Διοίκησης προβαίνει σε ταυτοπροσωπία του προσώπου που αιτείται τον Κλειδάριθμο με βάση το έγγραφο ταυτοποίησης (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.) που θα επιδεικνύει ο ίδιος ο φορολογούμενος, καθώς και σε επιβεβαίωση των στοιχείων του, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση. Η συνομιλία βιντεοσκοπείται και το αρχείο παραμένει στη διάθεση της Φορολογικής Διοίκησης, για λόγους απόδειξης του ελέγχου ταυτοπροσωπίας.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων ο εκπρόσωπος της Φορολογικής Διοίκησης εγκρίνει την έκδοση και αποστέλλει τον Κλειδάριθμο στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συμπληρώθηκε από τον υποψήφιο στην αίτηση εγγραφής.

•    Παραλαβή Κλειδαρίθμου με φυσική παρουσία στη ΔΟΥ
Ο φορολογούμενος δύναται να επιλέξει τη διαδικασία παραλαβής Κλειδαρίθμου από τη ΔΟΥ. Επιλέγοντας αυτή τη διαδικασία οδηγείται στην εφαρμογή «Τα Ραντεβού μου», απ’ όπου επιλέγει διαθέσιμο ραντεβού σε ΔΟΥ της επιλογής του. Με την καταχώρηση του αιτήματός του αποστέλλεται σ’ αυτόν μήνυμα επιβεβαίωσης ραντεβού σε στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει ο ίδιος στην αίτησή του.
Απαιτούμενο στοιχείο για την παραλαβή του Κλειδαρίθμου είναι ο ΑΦΜ και το έγγραφο ταυτοποίησης (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια διαμονής κ.λπ.) του φυσικού προσώπου. Εφόσον ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση του ιδίου του φορολογούμενου από τον υπάλληλο της ΔΟΥ, ολοκληρώνεται το Ραντεβού και ο Κλειδάριθμος αποστέλλεται με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που συμπληρώθηκε από τον φορολογούμενο στην αίτηση εγγραφής.
 

Β) Οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι φορολογικοί εκπρόσωποι των φορολογικών κατοίκων εξωτερικού.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο φορολογικός εκπρόσωπος εισέρχεται στην εφαρμογή με τη χρήση των προσωπικών του διαπιστευτηρίων και το σύστημα ελέγχει αν ο ΑΦΜ που εισέρχεται σχετίζεται στο Φορολογικό Μητρώο με άλλους ΑΦΜ, για τους οποίους έχει δικαίωμα νόμιμης εκπροσώπησης. Αν υπάρχουν τέτοιοι σχετιζόμενοι ΑΦΜ, εμφανίζεται λίστα των ΑΦΜ που εκπροσωπεί, ώστε να επιλέξει τον ΑΦΜ για τον οποίο, ως νόμιμος εκπρόσωπος, υποβάλλει αίτηση εγγραφής και απόκτησης Κλειδαρίθμου.
Αν ο ΑΦΜ για τον οποίο, ως νόμιμος εκπρόσωπος, επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση εγγραφής και απόδοσης Κλειδαρίθμου δεν εμφανίζεται στη λίστα των σχετιζόμενων ΑΦΜ, ο νόμιμος εκπρόσωπος θα πρέπει να ενημερώσει τα στοιχεία του εκπροσωπούμενου στο Φορολογικό Μητρώο.
Η ταυτοποίηση του νόμιμου εκπροσώπου ή του φορολογικού εκπροσώπου, πραγματοποιείται άμεσα και αυτοματοποιημένα, καθώς η είσοδός του στην εφαρμογή διενεργήθηκε με τη χρήση των προσωπικών του διαπιστευτηρίων. 
Κατόπιν επιτυχούς υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή τον φορολογικό εκπρόσωπο του φορολογούμενου φυσικού προσώπου, η διαδικασία ολοκληρώνεται αυτόματα. Ο Κλειδάριθμος και οι κωδικοί πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες myAADE/TΑXISnet αποστέλλονται με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ιδίου του φορολογούμενου, εφόσον αυτός δεν είναι ανήλικος και δεν στερείται δικαιοπρακτικής ικανότητας, καθώς και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αιτούντος.

Γ) Τρίτα πρόσωπα, τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα

Τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται να εξουσιοδοτήσουν τρίτο πρόσωπο για την υποβολή αίτησης εγγραφής και παραλαβής του Κλειδαρίθμου, με την επισύναψη ειδικής εξουσιοδότησης στην οποία ο εξουσιοδοτών αναφέρει ρητά αν επιθυμεί ο εξουσιοδοτημένος, πέραν της υποβολής της αίτησης, να παραλάβει τους κωδικούς πρόσβασης και τον Κλειδάριθμο.
Το τρίτο πρόσωπο, που ενεργεί ως εξουσιοδοτημένος, εισέρχεται στην εφαρμογή από την αντίστοιχη επιλογή με τη χρήση των προσωπικών του διαπιστευτηρίων, συμπληρώνει τον ΑΦΜ του φορολογούμενου, ανακτά τα στοιχεία του φυσικού προσώπου για το οποίο ενεργεί από το Μητρώο της ΑΑΔΕ και επισυνάπτει τη σχετική εξουσιοδότηση. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων από υπάλληλο της ΔΟΥ, εγκρίνεται η αίτηση και εκδίδεται ο Κλειδάριθμος, ο οποίος, μαζί με τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες myAADE/TΑXISnet, αποστέλλεται με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ιδίου του φορολογούμενου, καθώς και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εξουσιοδοτημένου, εφόσον στην εξουσιοδότηση ο εξουσιοδοτών αναφέρει ότι επιθυμεί να λάβει τον κλειδάριθμο και ο εξουσιοδοτημένος.