Δηλώσεις ΦΠΑ-VIES

Α) Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε:

  • τις εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που αφορούν σε φορολογικές περιόδους από 01/01/2011 και εφεξής.
  • τις εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που αφορούν στα έτη Αναφοράς 2010 έως 2013.
  • τους εμπρόθεσμους και εκπρόθεσμους αρχικούς Πίνακες VIES που αφορούν σε φορολογικές περιόδους από 01/01/2011 και εφεξής καθώς και τους διορθωτικούς Πίνακες από 01/01/2010 και εφεξής.
     

Β) Προσυμπλήρωση δήλωσης ΦΠΑ

Στις δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλλονται από 5/12/2022 και εφεξής και αφορούν φορολογικές περιόδους από 1/1/2022,  εμφανίζονται  προσυμπληρωμένοι κωδικοί με ποσά  βάσει των δεδομένων που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ και του χαρακτηρισμού αυτών. Τα προσυμπληρωμένα ποσά δύνανται να τροποποιούνται από τον υποκείμενο στον φόρο.

 

1

 

Προθεσμίες

α) Οι Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα ή το τρίμηνο αναφοράς, για τα πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ’ ή Β΄ κατηγορίας αντίστοιχα.

β) Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών (έντυπα Φ4 & Φ5) υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 26η του επόμενου μήνα της συναλλαγής.

Unofficial Translation of VAT RETURN
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
Χρήσιμες πληροφορίες

1) Δεκτές από το σύστημα γίνονται:

α) οι εμπρόθεσμες και οι εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές Περιοδικές δηλώσεις που αφορούν σε φορολογικές περιόδους από 01/01/2011 και εφεξής.
β) οι εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές εκκαθαριστικές δηλώσεις που αφορούν στο έτος Αναφοράς 2010 και εφεξής.
γ) οι εμπρόθεσμοι και οι εκπρόθεσμοι αρχικοί Πίνακες VIES που αφορούν σε φορολογικές περιόδους από 01/01/2011 και εφεξής καθώς και οι διορθωτικοί Πίνακες από 01/01/2010 και εφεξής.

2) Αλλαγή στη συμπλήρωση της Περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ. Ο ΚΑ 401 (πιστωτικό υπόλοιπο προηγ. φορολ. περιόδου) της Δήλωσης ΦΠΑ, μπορεί να μεταβληθεί ΜΟΝΟ με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης της προηγούμενης φορολογικής περιόδου. (Αφορά σε Δηλώσεις που υποβάλλονται για πράξεις από 01-03-2018 και εφεξής, ενώ πριν από 01-03-2018 συνεχίζει να υπάρχει η δυνατότητα μεταβολής του από τον χρήστη).

3) Η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών (έντυπα Φ4 & Φ5 ) είναι η 26η του επόμενου μήνα της συναλλαγής.

4) Δημιουργία αυτόματης Αίτησης Επιστροφής ΦΠΑ, όταν υποβληθεί πιστωτική Δήλωση με ποσό στον ΚΑ 503 και αφορά σε φορολογικές περιόδους από 01/03/2018 και εφεξής. (νέο 13/03/2018)

Προδιαγραφές για την υποβολή με αρχείο: