Δήλωση απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις, από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας καθώς και από Μερίσματα, Τόκους και Δικαιώματα

Στην εφαρμογή αυτή μπορούν να υποβληθούν 6 διαφορετικά είδη δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από:

 1. Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις
 2. Επιχειρηματική Δραστηριότητα (παρακράτηση)
 3. Επιχειρηματική Δραστηριότητα (προκαταβολή)
 4. Μερίσματα
 5. Τόκοι
 6. Δικαιώματα

 

1

 

Οδηγίες εφαρμογής δημιουργίας μηνιαίων αρχείων προς υποβολή
 • Για την εκτέλεση των εφαρμογών απαιτείται η εγκατάσταση Java 1.6 ή νεότερης έκδοσης.
 • Για την εφαρμογή αποσυμπιέζουμε το αρχείο zip σε φάκελο της επιλογής μας και εκτελούμε το αντίστοιχο αρχείο jar, το οποίο βρίσκεται μέσα στο φάκελο που προκύπτει.
 • Στην εφαρμογή δημιουργίας αρχείων προς υποβολή, μετά την εκτέλεση της εφαρμογής επιλέγουμε το μενού Αρχείο-Νέο ή Αρχείο-Άνοιγμα για να δημιουργήσουμε νέα δήλωση ή να επεξεργαστούμε υφιστάμενη αντίστοιχα.
 • Η εφαρμογή συγχώνευσης αρχείων εκτελείται άμεσα, χρησιμοποιώντας το εκτελέσιμο αρχείο apcmonthlyMerge2019.jar. Μετά την εκτέλεση της εφαρμογής, για οδηγίες χρήσης επιλέγουμε από το μενού Βοήθεια - Οδηγίες Χρήσης
 • Οι εφαρμογές έχουν δοκιμαστεί σε Windows Vista και Ubuntu. Στο Ubuntu είναι προτιμότερη η εκτέλεση των εφαρμογών δημιουργίας αρχείων προς υποβολή μέσω terminal (με χρήση της εντολής java –jar <όνομα_αρχείου>.jar)
Είσοδος στην εφαρμογή υποβολής μηνιαίων αρχείων για τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου
Προθεσμίες

Ο φόρος που παρακρατείται, αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.