Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (E-Learning)

Η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση εντάχθηκε στο πλαίσιο της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών εκπαίδευσης και ανάπτυξης στο ανθρώπινο δυναμικό της Α.Α.Δ.Ε., αποσκοπώντας με τον τρόπο αυτό στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών της, μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας του προσωπικού.

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιάζονται με γνώμονα τις εκπαιδευτικές ανάγκες, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που επιδιώκεται να διαθέτουν οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός άρτια καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Τα προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης αποσκοπούν, εκτός των άλλων, στην αντιστάθμιση της δυσκολίας πρόσβασης υπάλληλων της Α.Α.Δ.Ε της Περιφέρειας στα δια ζώσης προγράμματα που υλοποιούνται από τη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία και αποτελούν σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο ιδιαίτερα σε περιόδους υγειονομικής κρίσης, κατά τις οποίες η εκπαίδευση υλοποιείται αποκλειστικά εξ αποστάσεως.

 

Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί τα εξής προγράμματα πλήρους ασύγχρονης εκπαίδευσης, που έχουν δημιουργηθεί από τη ΦΟ.Τ.Α.:

 • Εισαγωγή στη Λογιστική
 • Κατάσχεση Απαιτήσεων εις Χείρας τρίτου
 • Έλεγχος εμπορευματοκιβωτίων
 • E-Μητρώο Πλοίων
 • Νέα Οικονομική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού
 • Εγγραφή Υποθήκης
 • LOTify
 • Φορολογία Εισοδήματος: Έντυπα Ε1 & Ε3
 • Microsoft Excel 2010
 • Υποβολή Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων Φορολογικού Έτους 2020 – Αλλαγές στα Έντυπα
 • Συμψηφισμός οφειλών προς το Δημόσιο
 • Βασικά Θέματα Εμπορικών Εταιριών
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Προχωρημένα θέματα υπολογιστικών φύλλων – Μέρος 1
 • Υποβολή Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων Φορολογικού Έτους 2021 – Αλλαγές στα Έντυπα
 • ΕΝΤΑΧΕΙ – Εφαρμογή επεξεργασίας αρχείων Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
 • Ασφαλής αντιγραφή ψηφιακών δεδομένων (FTK Imager) – Εφαρμογή ελέγχου ΠΑΗΨΣ

και έχουν υλοποιηθεί τα ακόλουθα προγράμματα που καταρτίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση:

 

 • Ο Φ.Π.Α. στην Ε.Ε.
 • Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (Authorised Economic Operator - AEO)
 • Union Customs Code - UCC
 • Σύστημα ειδικών φόρων κατανάλωσης – EMCS
 • Δασμολόγιο και Κατάταξη - Σύστημα Class
 • Διαχείριση Οικονομικών Φορέων
 • Ειδικά Καθεστώτα – Σύστημα INF

Τα ασύγχρονα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς και το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό των δια ζώσης αλλά και των σύγχρονων εξ αποστάσεων προγραμμάτων αναρτώνται στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης της Ακαδημίας, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (https://elearning.aade.gr), προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να φέρουν σε πέρας με επιτυχία την εκπαίδευσή τους. Η πλατφόρμα παρέχει δυνατότητες ασύγχρονης εκπαίδευσης (μέσω του λογισμικού ασύγχρονης εκπαίδευσης Moodle) και σύγχρονης εκπαίδευσης (μέσω του λογισμικού σύγχρονης εκπαίδευσης BigBlueButton).

Οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε μπορούν να συνδεθούν στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης της Ακαδημίας σύμφωνα με τις εξής οδηγίες: