Ανακοίνωση προκήρυξης διαγωνισμού για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή της Τελωνειακής Περιφέρειας Βόλου

Προκήρυξη διαγωνισμού για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή της Τελωνειακής Περιφέρειας Βόλου του άρθρου 5 του Ν. 718/77 «Περί Εκτελωνιστών, που έχει έδρα το Βόλο, στο Τελωνείο Βόλου και περιλαμβάνει όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ο διαγωνισμός, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της αριθ. Δ19Γ 5046811 ΕΞ 2012/ /12.12.2012 Α.Υ.Ο., θα διεξαχθεί υπό την εποπτεία Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία και θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της ίδιας Α.Υ.Ο. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Σάββατο, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα εκδοθεί από την Εξεταστική Επιτροπή, στο οποίο θα καθοριστεί και ο τόπος διενέργειάς του.

Το κατάστημα ή τα καταστήματα διεξαγωγής των εξετάσεων καθώς και το πλήρες πρόγραμμα διενέργειας αυτού, θα τοιχοκολληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα της έναρξης των εξετάσεων, στο χώρο των ανακοινώσεων της Τελωνειακής μας Περιφέρειας. Οι υποψήφιοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 718/77 και το άρθρο 3 της αριθ. Δ19Γ 5046811 ΕΞ 2012/12.12.2012 Α.Υ.Ο. να έχουν κατά την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού τα παρακάτω προσόντα:

α. Να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)

β. Να κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή ισότιμης προς αυτά σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

γ. Να μην έχουν καταδικασθεί, ούτε να διώκονται για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 718/77 σε συνδυασμό και με την παρ. 8 του ίδιου άρθρου.

δ. Να μην έχουν απολέσει την ιδιότητα του εκτελωνιστή, συνεπεία της πειθαρχικής ποινής της οριστικής αφαίρεσης ή ανάκλησης της άδειας άσκησης του επαγγέλματος ή του πτυχίου εκτελωνιστή, ούτε να τελούν υπό έκτιση πειθαρχικής ποινής προσωρινής αφαίρεσης αυτών.

ε. Να μην τελούν υπό πτώχευση, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση.

Όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να υφίστανται στο πρόσωπο του υποψηφίου κατά την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού.

Η συνδρομή των ανωτέρω γ’, δ’ και ε’ προϋποθέσεων βεβαιώνεται με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου υποψηφίου. Οι υποψήφιοι πρέπει το αργότερο μέχρι 15 Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή, να υποβάλλουν στην Τελωνειακή Περιφέρεια Βόλου του άρθρου 5 Ν. 718/77 «Περί Εκτελωνιστών», που εδρεύει στο Κατάστημα του Τελωνείου Βόλου (Πλατεία Τελωνείου, Τ.Κ. 383 34, Βόλος) σχετική αίτηση, που βρίσκεται αναρτημένη στο νέο ιστότοπο των Ελληνικών  Τελωνείων, στην  παρακάτω  διαδρομή:  Αρχική  Σελίδα/ Νέα – Ανακοινώσεις / Προκηρύξεις  (https://www.aade.gr/customs/prokirixeis)