Περιορισμένη Διαθεσιμότητα των υποσυστημάτων του ICISnet

Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων, σας ενημερώνουμε ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στα υποσυστήματα Εισαγωγών, Εξαγωγών και Διαμετακόμισης (Τ1) του ICISnet. Ωστόσο λόγω προβλημάτων που ανέκυψαν στην υποδομή η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη σε  όλα τα  υποσυστήματα του  ICISnet.