Ανακοίνωση 01/07/2021

Η προϊσταμένη της Τελωνειακής Περιφέρειας του άρθρου 5 του Ν.718/77  «Περί εκτελωνιστών»  Πειραιά  προκηρύσσει   διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισμού για την απόκτηση πιστοποίησης  επάρκειας εκτελωνιστή της Τελωνειακής Περιφέρειας του άρθρου  5 του  Ν.718/77 Μυτιλήνης που έχει  έδρα  τη Μυτιλήνη στη Διεύθυνση  Τελωνείου Μυτιλήνης και  περιλαμβάνει  την  Περιφέρεια  Βορείου  Αιγαίου.

Ο διαγωνισμός, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της αριθμ. Δ19Γ 5046811 ΕΞ 2012/12-12-2012 Α.Υ.Ο., θα διεξαχθεί υπό την εποπτεία Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία και θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της ίδιας Α.Υ.Ο. στις 25  Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Σάββατο. Το πρόγραμμα θα εκδοθεί από την Εξεταστική Επιτροπή, στο οποίο θα καθορισθεί και ο τόπος διενέργειας του.

Οι  υποψήφιοι πρέπει  το αργότερο   μέχρι  30 Αυγούστου 2021,  να  υποβάλλουν στη Τελωνειακή Περιφέρεια του άρθρου  5 Ν.718/77, Μυτιλήνης, που εδρεύει στο  Τελωνειακό  Κατάστημα της Μυτιλήνης (Λιμάνι) σχετική  Αίτηση  που θα  χορηγηθεί  από  την  ίδια  δωρεάν. Οι  εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.