Ανακοίνωση 16/06/2021

Ο Προϊστάμενος της Τελωνειακής Περιφέρειας του άρθρου 5 του Ν. 718/77 «Περί Εκτελωνιστών» Καλαμάτας προκηρύσσει διαγωνισμό για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή της Τελωνειακής Περιφέρειας Καλαμάτας του άρθρου 5 του Ν.718/77, που έχει έδρα την Καλαμάτα, στο Τελωνείο Καλαμάτας και περιλαμβάνει τις Π.Ε. Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο διαγωνισμός, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της Δ19Γ 5046811 ΕΞ 2012/12-12-2012 Α.Υ.Ο., θα διεξαχθεί υπό την εποπτεία της Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία και θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της ίδιας Α.Υ.Ο.  

Η έναρξη του διαγωνισμού θα γίνει στις 25 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 9:00 πρωινή σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα εκδοθεί από την Εξεταστική Επιτροπή, στο οποίο θα καθοριστεί και ο τόπος διενέργειάς του.

Οι υποψήφιοι πρέπει το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021 να υποβάλλουν αυτοπροσώπως στην Τελωνειακή Περιφέρεια Καλαμάτας του άρθρου 5 Ν.718/77, που εδρεύει στο Τελωνειακό Κατάστημα Καλαμάτας (Πλατεία Τελωνείου) σχετική αίτηση που βρίσκεται ανηρτημένη  στο νέο ιστότοπο των Ελληνικών Τελωνείων στην  παρακάτω  διαδρομή:  Αρχική  Σελίδα/ Νέα – Ανακοινώσεις / Προκηρύξεις  (https://www.aade.gr/customs/prokirixeis)

Η αίτηση υποβάλλεται είτε αυτοπρόσωπα είτε με συστημένη επιστολή. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.