Ανάρτηση νέας έκδοσης προδιαγραφών μηνυμάτων υποσυστήματος εισαγωγών

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί νέα έκδοση με τα αρχεία προδιαγραφών μηνυμάτων υποβολών του υποσυστήματος Εισαγωγών στο ICISnet (XSD) (έκδοση 1.23) και βρίσκεται στη σελίδα Οικονομικοί φορείς > Προδιαγραφές Μηνυμάτων > Υποσύστημα Εισαγωγών – Imports -> Καρτέλα μελλοντικών εκδόσεων -> Version 1.23). 

Με βάση τις προδιαγραφές αυτές, θα υποστηριχθεί η παραγωγική λειτουργία της διαδικασίας της Γνωστοποίησης της προσκόμισης των εμπορευμάτων (Presentation Notification) στα πλαίσια. της νέας φάσης 2 του διευρωπαϊκού συστήματος ICS2 (Import Control System) από 1/10/2023. 
Από την έναρξη της φάσης 2 του ICS2 οι ταχυδρομικές αποστολές, οι ταχυμεταφορές και το γενικό αεροπορικό φορτίο θα προσκομίζονται στο πλαίσιο του νέου συστήματος με την υποβολή του μηνύματος ΙΖ15. 

Version 1.23 – (01/10/2023)