Έγγραφα και Πληροφορίες

Α) Γενικές Πληροφορίες
Πληροφορίες Γενικού περιεχομένου αναφορικά με τα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες της Τελωνειακής Υπηρεσίας

 

Β) Οδηγίες Χρήσης e_Υπηρεσιών
Εγχειρίδια χρήσης, οδηγίες κλπ αναφορικά με τις εφαρμογές που έχουν υλοποιηθεί και λειτουργούν σε παραγωγικό περιβάλλον στις οποίες έχουν πρόσβαση πιστοποιημένοι εσωτερικοί ή εξωτερικοί χρήστες

 

Γ) Οδηγίες Τελωνειακών & Δασμ/κών Διαδικασιών
Οδηγίες που διασαφηνίζουν τις διαδικασίες που απορέουν από την εφαρμογή Εθνικών ή Ευρωπαϊκών δεσμεύσεων

 

Δ) Έντυπα - Πίνακες
Υποδείγματα εντύπων που χρησιμοποιούνται στις Τελωνειακές Συναλλαγές στις περιπτώσεις εφεδρικών διαδικασιών, στις διαδικασίες αξιολόγησης & πιστοποίησης φορέων κλπ

 

Ε) Λεξικό όρων
Λεξικό όρων και ακρωνυμίων στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.