Επικοινωνία

Email: secr_icis@aade.gr

Τελωνειακές Αρχές

Η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. με τις επί μέρους επιτελικές Τελωνειακές Διευθύνσεις,  τις Ειδικές Αποκεντρωμένες και Περιφερειακές Τελωνειακές Αρχές απαρτίζουν ένα σύνολο οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων - Α.Α.Δ.Ε., που  αποτελούν  την   «Τελωνειακή Υπηρεσία».