Παράρτημα ΙΙΙ ν. 2859/2000

Κωδικοποιημένο κείμενο του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν.2859/2000 (έκδοση 12η) έως και τον 2ο/2024, στόχος Σ.Μ.3.1.177/2019 του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2019 της ΑΑΔΕ