Α. 1006 /17-01-2023

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2022.

Περίληψη απόφασης

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με την παρούσα απόφαση ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2022.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ορισμός του τρόπου υποβολής στοιχείων στην Φορολογική Διοίκηση από τους καταβάλλοντες πληρωμές για αμοιβές και εισοδήματα για το φορολογικό έτος 2022 καθώς και έκτακτες αμοιβές και ποσά του ίδιου φορολογικού έτους.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης εμπίπτουν φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που καταβάλλουν πληρωμές ποσών που αφορούν σε εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, καθώς και οι καταβάλλοντες έκτακτες αμοιβές και ποσά λόγω έκτακτων αναγκών (πανδημίας COVID-19,φυσικών καταστροφών και ενεργειακής κρίσης)  του φορολογικού έτους 2022.