Α. 1016 /26-01-2024

Καθορισμός διαδικασιών για την υποβολή και αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών που υποβάλλονται από Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας σύμφωνα με το άρθρο 9ΑΓ του ν. 4170/2013 (Α’ 163) και προσδιορισμός των αρμόδιων υπηρεσιών.

Περίληψη Απόφασης

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με την υπό έκδοση απόφαση καθορίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ σχετικά με την υποβολή πληροφοριών ή μηδενικών αναφορών (nil reporting) από τους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας (ΔΕΦΠ), την ανταλλαγή των πληροφοριών από την Ελλάδα προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, την επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις αυτών των φορέων έναντι της ΑΑΔΕ στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 9ΑΓ του ν. 4170/2013 (Α’ 163) και του Παραρτήματος V αυτού.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το περιεχόμενο της απόφασης διαρθρώνεται σε τρία άρθρα, ήτοι:

α) Άρθρο 1: Με το Άρθρο 1 καθορίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, σχετικά με την υποβολή πληροφοριών από τους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Ελλάδας και λοιπών κρατών μελών, τη διαδικασία εξαίρεσης των Φορέων Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9ΑΓ του ν. 4170/2013, την ανάκληση και εκ νέου καταχώριση των ΔΕΦΠ της περ. β) της παρ. 4 της Ενότητας Α’ του Τμήματος Ι του Παραρτήματος V του ίδιου νόμου, τη διαγραφή τους από το κεντρικό μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την απαλλαγή ορισμένων ΔΦΕΠ από την υποχρέωση υποβολής πληροφοριών, καθώς και την επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εντός του ίδιου άρθρου ορίζεται η αρμόδια Υπηρεσία της ΑΑΔΕ αναφορικά με την παροχή οδηγιών ως προς τη διενέργεια των ελέγχων τήρησης κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας από τους ΔΕΦΠ, καθώς και την επιβολή τυχόν κυρώσεων δυνάμει του άρθρου 54ΙΑ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206). 

β) Άρθρο 2: Με το Άρθρο 2 ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο υποβολής των πληροφοριών, θεσπίζεται η υποχρέωση υποβολής μηδενικής αναφοράς (nil reporting) και η υποχρέωση εγγραφής στο Σύστημα Αμοιβαίας Υποβολής Στοιχειών (ΣΑΥΣ) της ΑΑΔΕ, καθώς και ορίζεται η διαδικασία απαλλαγής των ΔΕΦΠ της περ. α) της παρ. 4 της Ενότητας Α’ του Τμήματος Ι του Παραρτήματος V του ν. 4170/2013 από την υποχρέωση υποβολής πληροφοριών.  Εντός του ίδιου άρθρου εισάγονται ως ερμηνευτική πηγή κατά την εφαρμογή των κανόνων δέουσας επιμέλειας και υποβολής πληροφοριών τα σχόλια του ΟΟΣΑ επί του συναφούς διεθνούς πλαισίου.

γ) Άρθρο 3: Με το Άρθρο 3 εισάγονται μεταβατικές διατάξεις που αφορούν το πρώτο έτος υποβολής πληροφοριών ή μηδενικών αναφορών (nil reporting) αναφορικά με το έτος 2023.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πεδίο εφαρμογής της υπό έκδοση απόφασης αποτελούν οι καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, καθώς και οι Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας και οι Εξαιρούμενοι Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 9ΑΓ του ν. 4170/2013 και του Παραρτήματος V αυτού.