Α. 1031 /07-03-2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.7.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 3294).

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/2021 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σχετικά με την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 13 Α τουν.2523/1997.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την απόφαση τροποποιείται η υπό στοιχεία Α.1169/2021 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ αναφορικά με την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 13 Α του ν.2523/1997 σε περίπτωση μη διαβίβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, κατόπιν της τροποποίησης της παρ.1 του άρθρου 13 Α του ν.2523/1997, καθώς και λοιπά διαδικαστικά θέματα σχετικά με τη σφράγιση της επαγγελματικής εγκατάστασης.

 Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι αρμόδιες για την επιβολή του άρθρου 13 Α του ν.2523/1997 κατά περίπτωση ελεγκτικές και λοιπές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.