Α. 1061 /17-05-2022

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4819/2021 (Α'129), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του τέλους αυτού.

Περίληψη Απόφασης

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης, της διαδικασίας επιβολής, είσπραξης και απόδοσης του, με βάση  τις διατάξεις του αρ. 80 ν.4819/2021.  

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Η παρούσα απόφαση ορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης, που επιβάλλεται κατά την πώληση στα προϊόντα, η συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), τη διαδικασία επιβολής, είσπραξης και απόδοσης. 

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αφορά επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα, η συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).