Α. 1073 /18-05-2023

Απόσυρση από τη χρήση και οριστική παύση Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) για το σύνολο των οντοτήτων. Παύση χρήσης απλών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) για τις οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και ορισμός υποχρέωσης χρήσης, ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου.

Περίληψη Απόφασης

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Απόσυρση από τη χρήση και οριστική παύση Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) για το σύνολο των οντοτήτων. Παύση χρήσης απλών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) για τις οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και ορισμός υποχρέωσης χρήσης, ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Με την υπόψη Απόφαση, έως και την 31.10.2023, όλες οι οντότητες που εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ, ή είναι κάτοχοι αυτών, παύουν τη χρήση αυτών, καθότι δεν πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της ΠΟΛ.1220/2012.
Έως και την 30.06.2024, οι οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση απλών ΦΗΜ παύουν τη χρήση αυτών και υποχρεούνται σε χρήση ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου, ΦΤΜ Εστιατορίου και ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου.

Από την 01.11.2023, οι οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ έχουν την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην Α. 1173/2022, ενώ αυτές που εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση απλών ΦΗΜ έχουν την ως άνω υποχρέωση, από την 01.07.2024 και εφεξής.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

•    Οι οντότητες του ν.4308/2014, οι οποίες εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησής τους με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ, καθώς και οι οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση απλών ΦΗΜ.
•    Δ.Ο.Υ. και Ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ