Α. 1074 /22-05-2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1194/ 27-08-2015 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών «Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ» (Β’ 1968).

Περίληψη Απόφασης

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ.1194/2015 απόφασης ΓΓΔΕ “Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ” (Β΄1968), σχετικά με τον καθορισμό αγαθών που δεν υπάγονται στη διαδικασία απαλλαγής.

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται  η αριθμ. ΠΟΛ.1194/2015 απόφαση ΓΓΔΕ, ώστε αφενός να εξαιρούνται από τη δυνατότητα υπαγωγής στο απαλλακτικό καθεστώς του Φ.Π.Α. τα αγαθά που κατατάσσονται στα κεφάλαια 42 και 61 έως και 64 του Ενιαίου Δασμολογίου της Ε.Ε. αφετέρου στερούνται το δικαίωμα απαλλαγής οι περιπτώσεις εισαγωγής αγαθών για τις οποίες απορρίπτεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή η συναλλακτική αξία, βάσει της παρ.2 του άρθρου 140 του Εκτελεστικού Κανονισμού 2447/2015( EE L 256/7-9-1987), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

  Γ. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης εμπίπτουν οι τελωνειακές αρχές καθώς και οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση της απαλλακτικής διαδικασίας του Φ.Π.Α.