Α. 1081 / 24-05-2023

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ 1133/06-10-2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β’ 2149).

Περίληψη Απόφασης

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/06-10-2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β΄2149).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Προσθήκη νέων κωδικών αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) στον πίνακα της αναθεωρημένης έκδοσης «Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 2008» της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/06-10-2008 Α.Υ.Ο.Ο. (Β΄2149).

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αφορά σε περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, εργασίες υπεργολαβίας καθαρισμού γουνοδερμάτων και επεξεργασίας και τυποποίησης άλλων οσπρίων.