Α. 1083 /25-05-2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1137/ 12.9.2017 (Β’ 3293) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του εδαφίου γ΄της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4428/2016 (Α’ 190) και σχετικά με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4170/2013 (Α’ 163), έναντι της Ελλάδας.

Περίληψη Απόφασης

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 (Β’ 3293)  απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 (Β’ 3293) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του τρίτου εδαφ. της παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του ν.4428/2016 (Α’ 190) και με τις  Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και της περ. β’ της παρ. 5 του  άρθρου 9 του ν.4170/2013 (Α’ 163), έναντι της Ελλάδας.»

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την υπό έκδοση απόφαση προστίθενται νέες Δηλωτέες Δικαιοδοσίες έναντι της Ελλάδας  για το έτος 2023, αναφορικά με πληροφορίες του έτους 2021 και του έτους 2022, αναλόγως της περίπτωσης, τροποποιείται ο κατάλογος Συμμετεχουσών Δικαιοδοσιών έναντι της Ελλάδας για το έτος 2022 και προσδιορίζεται ο αντίστοιχος κατάλογος για το έτος 2023,  με σκοπό την ομαλή και απρόσκοπτη συνέχιση της εφαρμογής του πλαισίου  της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πεδίο εφαρμογής της υπό έκδοση απόφασης αποτελούν τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, οι ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, καθώς και λοιπές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ που εμπλέκονται στην εφαρμογή του εις το θέμα νομικού πλαισίου σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών.