Α. 1085 /30-05-2023

Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

Περίληψη Απόφασης

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Απόφαση που αφορά στο Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α΄του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την Απόφαση ορίζεται νέος τύπος και περιεχόμενο του Πιστοποιητικού του άρθρου 54Α΄του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.), η διάρκεια ισχύος του, η διαδικασία έκδοσής του, οι περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η προσκόμιση του πιστοποιητικού και ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη χορήγηση του Πιστοποιητικού, προκειμένου να αντιμετωπίζονται με ομοιόμορφο τρόπο οι φορολογούμενοι, μετά τις τροποποιήσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η απόφαση αφορά φορολογουμένους φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, ιδιοκτήτες ακινήτων.