Α. 1137 /06-09-2023

Καθορισμός του περιεχομένου, της διαδικασίας, του τρόπου και του χρόνου υποβολής των Δηλώσεων Μέσων Πληρωμών αναφορικά με τερματικά αποδοχής καρτών πληρωμών και λοιπών μέσων πληρωμών, ημεδαπών ή αλλοδαπών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών ή Παρόχων Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για την τήρηση του Μητρώου Μέσων Πληρωμών.

Περίληψη Απόφασης

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Απόφαση που ορίζει το περιεχόμενο, τη διαδικασία, τον τρόπο και τον χρόνο υποβολής Δηλώσεων Μέσων Πληρωμών, ημεδαπών ή αλλοδαπών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών ή Παρόχων Μέσων Πληρωμών που χρησιμοποιούν οι  υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) καθώς και την τήρηση σχετικού Μητρώου Μέσων Πληρωμών στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η παρούσα απόφαση ορίζει τη σύσταση και τήρηση στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ Μητρώου Μέσων Πληρωμών, που συντίθεται από τις Δηλώσεις Μέσων Πληρωμών των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών, των Παρόχων Μέσων Πληρωμών, καθώς και των Χρηστών Υπηρεσιών Πληρωμών, οι οποίες υποβάλλονται μέσω διεπαφής (API) ή μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ (myAADE) κατά περίπτωση, και το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των Μέσων Πληρωμών που χρησιμοποιούν οι Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών, προκειμένου να δέχονται την καταβολή του αντιτίμου των αγαθών ή/και υπηρεσιών τους, δια της χρήσης καρτών πληρωμών (πιστωτικών, χρεωστικών, προπληρωμένων κλπ).

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
•    Υπόχρεες σε χρήση τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και λοιπών μέσων πληρωμών οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014
•    Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών
•    Πάροχοι Μέσων Πληρωμών
•    Ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ