Α. 1148 /29-09-2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1293/23-12-2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας των αλιευτικών σκαφών του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λ.π.» (Β’ 516) για την παραλαβή καυσίμων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ» (Β’ 5882).

Περίληψη Απόφασης

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Τροποποίηση της αριθμ. Α.1293/23-12-2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας των αλιευτικών σκαφών του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λ.π.» (Β' 516) για την παραλαβή καυσίμων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ» (Β' 5882)

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 3 της ανωτέρω αριθμ. Α. 1293/23-12-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ και ορίζεται ότι, κατ’ εξαίρεση για το έτος 2023 και  για επαγγελματίες αλιείς με έδρα στη χωρική αρμοδιότητα του Τελωνείου Βόλου και Τελωνείου Σκιάθου, η προθεσμία της θεώρησης των Βιβλίων Ατελείας παρατείνεται μέχρι και την 30.11.2023. 

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
α) Επαγγελματίες αλιείς, με έδρα στη χωρική αρμοδιότητα του Τελωνείου Βόλου και Τελωνείου Σκιάθου
β) Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, Τελωνείο Βόλου, Τελωνείο Σκιάθου