Α. 1169 /31-10-2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1073/18.5.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Απόσυρση από τη χρήση και οριστική παύση Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) για το σύνολο των οντοτήτων. Παύση χρήσης απλών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) για τις οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και ορισμός υποχρέωσης χρήσης, ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου» (Β' 4516 και Β' 4606).

Περίληψη απόφασης

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1073/18.5.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Απόσυρση από τη χρήση και οριστική παύση Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) για το σύνολο των οντοτήτων. Παύση χρήσης απλών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) για τις οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και ορισμός υποχρέωσης χρήσης, ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου» (Β΄4516 και Β΄4606).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την υπόψη Απόφαση, έως και την 29.02.2024, όλες οι οντότητες που εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ, ή είναι κάτοχοι αυτών, παύουν τη χρήση αυτών, καθότι δεν πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της ΠΟΛ.1220/2012. Οι ως άνω οντότητες από την 01.03.2024 και εφεξής έχουν την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜΑΣ ή υπηρεσιών Παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης. Από την 01.03.2024, οι οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ έχουν την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην Α. 1173/2022 ή Παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης. Τέλος, καταργείται το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 4, το οποίο αναφέρεται στον ελάχιστο αριθμό κατασκευαστών Φ.Η.Μ. για την ολοκλήρωση έγκρισης λήψης αδειών καταλληλότητας Φ.Η.Μ.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

• Οι οντότητες του ν.4308/2014, οι οποίες εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησής τους με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα.
• Δ.Ο.Υ. και Ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ