Α. 1179 /10-11-2023

Ρύθμιση οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων λειτουργίας του Bank Account Nexus Crosscheck APPplication (συστήματος αυτοματοποιημένου ελέγχου προσαύξησης περιουσίας).

Διορθώσεις Σφαλμάτων
Περίληψη Απόφασης

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Απόφαση που αφορά στη ρύθμιση θεμάτων αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 62Β και 63 του  ν. 4170/2013.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Περιεχόμενο της κανονιστικής Απόφασης είναι η ρύθμιση θεμάτων σχετικά με οργανωτικά και τεχνικά θέματα λειτουργίας του «Συστήματος Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας - BANCAPP», όπως αυτό τροφοδοτείται από το «Αρχείο Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών»

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αφορά στη ρύθμιση της διαβίβασης χρηματοπιστωτικών δεδομένων στο BANCAPP που αφορούν ΑΦΜ φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για τα οποία έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου, από τα Υπόχρεα Πρόσωπα όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1 του αρ. 62 του ν. 4170/2013, τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα του ν. 4261/2014, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα ιδρύματα πληρωμών του ν. 4537/2018, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011, τα οποία δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, με ή χωρίς φυσική εγκατάσταση, και τηρούνται στο Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδας.