Α. 1197 /08-12-2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1235/28.06.2019 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Τύπος και περιεχόμενο της πράξης επιβολής προστίμου στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων» (Β’ 2926).

Περίληψη Απόφασης

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Απόφαση που αφορά στην τροποποίηση της Α. 1235/28.06.2019 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ για τον τύπο και το περιεχόμενο της πράξης επιβολής προστίμου στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Με την Απόφαση ορίζεται νέος τύπος και περιεχόμενο της πράξης επιβολής προστίμου για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων ετών 2014 και επομένων.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η απόφαση αφορά τους φορολογούμενους που υπέβαλαν εκπρόθεσμη δήλωση στοιχείων ακινήτων καθώς και τις ΔΟΥ/ ΚΕΒΕΙΣ.