Α. 1213 /10-09-2021

Μεταβολή στοιχείων και διακοπή εργασιών επιχείρησης φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Περίληψη Απόφασης

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τις μεταβολές στοιχείων και διακοπής εργασιών επιχείρησης των φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και των νομικών οντοτήτων.

 

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Περιγραφή του είδους των μεταβολών καθώς και της διαδικασίας υποβολής  της αίτησης – δήλωσης μεταβολής στοιχείων και διακοπής εργασιών από τους φορολογούμενους. Περιγραφή διαδικασίας επεξεργασίας της αίτησης –δήλωσης από τη Δ.Ο.Υ.

 

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η διαδικασία αυτή παρέχει τη δυνατότητα στα φυσικά και στα νομικά πρόσωπα, καθώς και στις νομικές οντότητες, που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών TAXISnet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Αφορά να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση μεταβολής των στοιχείων και διακοπής των εργασιών της επιχείρησής τους.