Α. 1265 /27-12-2021

Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2022.

Περίληψη Απόφασης

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της απόφασης είναι ο καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2022.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των φορολογικών ελέγχων (πλήρεις και μερικοί) που θα διενεργηθούν από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και το ποσοστό αυτών που θα αφορά σε φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας καθώς και σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Περαιτέρω, καθορίζεται ο αριθμός των ελέγχων που θα διενεργηθούν για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα καθορίζει τον αριθμό των φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Γ.Δ.Φ.Δ.