Α. 1446 /03-12-2019

Τροποποίηση της Α.1203/16-5-2019 (Β΄ 1933/ 29.05.2019) απόφασης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Έσοδων, σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες.