30/003/000/4171 /20-10-2021

Κοινοποίηση των Κ.Υ.Α. υπ΄ αριθ. 1903/194939/22-7-2021 (Β΄3275), 2413/260546/23-9-2021 (Β’ 4403) και 2482/272866/04-10-2021 (Β΄4580) για την απόσταξη οίνων λόγω κρίσης, για το έτος 2021.

Περίληψη Εγκυκλίου

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην κοινοποίηση της Κ.Υ.Α. υπ΄ αριθ. 1903/194939/22-7-2021  με τίτλο «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης για το έτος 2021, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/592, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/95» (Β΄3275) καθώς και υπ’ αρ. 2413/260546/23-9-2021  (Β΄4403) και 2482/272866/4-10-2021 (Β΄4580) όμοιων με τις οποίες τροποποιήθηκε η εν λόγω Κ.Υ.Α.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με τις κοινοποιούμενες Κ.Υ.Α. καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την υλοποίηση του μέτρου στήριξης που αφορά την απόσταξη οίνων σε περίπτωση κρίσης (εν προκειμένω, λόγω της πανδημίας Covid-19), για το έτος 2021, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/592 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με τον κοινοποιούμενο κανονισμό (ΕΕ) 2021/95.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα εγκύκλιος εφαρμόζεται από τις κατά τόπους αρμόδιες Χημικές και Τελωνειακές Υπηρεσίες κατά τη διενέργεια των ελέγχων στις μονάδες όπου παράγεται η (ουδέτερη ή ακατέργαστη) αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης - ήτοι στα οινοπνευματοποιεία Β’ κατηγορίας και τα αποσταγματοποιεία - όπως αυτοί προκύπτουν από τις κοινοποιούμενες Κ.Υ.Α., στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος απόσταξης οίνων λόγω κρίσης.